Vastuullisuus on luontainen osa liiketoimintaamme.

Olemme sitoutuneet osaltamme edistämään liiketoimintaamme lähellä olevia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Yhtiömme on ollut mukana YK:n Global Compact aloitteessa vuodesta 2021.

Solwers etsii aktiivisesti uusia yhtiöitä, ja sijoituspäätöksiä tehtäessä huomioidaan taloudellisten näkökohtien lisäksi vastuullisuuteen, kuten ympäristöosaamiseen, kiertotalouteen ja energia-alaan liittyvä erikoisosaaminen. Ne tukevat pitkän aikavälin menestystä sekä Solwersin visiota olla asiakkailleen ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Tytäryhtiöiden menestystä tuetaan mm. liiketaloudellisessa osaamisessa, innovoinnissa, osaamisen kehittämisessä ja myös rahoituksessa.  

Ympäristövastuu

Ympäristöasioissa Solwersin kädenjälki näkyy vahvana asiakastyössä. Oman toiminnan ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Rakennusalan kestävyyssiirtymä tarjoaa yhtiöille mahdollisuuden auttaa asiantuntemuksellaan asiakkaita saavuttamaan omat ympäristö- ja kiertotaloustavoitteensa. Henkilöstön osaaminen on asiakasyhteistyössä avainasemassa, ja sitä kehitetään jatkuvasti alan koulutuksissa, sisäisissä työpajoissa ja päivittäisessä projektityössä. 

Solwersin tarjoamat asiantuntijapalvelut sisältävät kestäviä ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen, kiertotalouteen, biodiversiteetin vahvistamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ympäristöosaamista hyödynnetään kaavoitus-, infra- ja rakennushankkeiden eri vaiheissa esimerkiksi suunnittelemalla luonnonmukaisia viherympäristöjä, kierrättämällä rakennusmateriaaleja ja optimoimalla rakennuksen elinkaaren energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia. Yhtiöiden suunnittelemille kohteille on vuonna 2022 myönnetty useita ympäristösertifikaatteja, kuten Joutsenmerkki tai RTS-ympäristöluokitus. 

Yhtiöiden omassa toiminnassa huomioidaan ympäristövaikutukset, ja joissakin yhtiöissä on tehty ympäristöohjelmia, -järjestelmiä ja laskettu oman toiminnan hiilijalanjälkeä. 

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on tärkeä osa henkilöstön hyvinvointia. Solwers-yhtiöissä ei sallita minkäänlaista häirintää eikä epäasiallista käyttäytymistä. Yhteiset arvot sekä eettiset ohjeet ovat perusta terveelle ja kannustavalle toimintakulttuurille.

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu työyhteisön hyvinvoinnista ja ilmapiiristä ja hyvät työyhteisötaidot ovat olennainen osa tämän päivän ammatillista osaamista. Solwersissa arvostetaan monimuotoisuutta ja tarjotaan mahdollisuuksia yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, uskonnosta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Solwers-yhtiöissä edistetään työhyvinvointia ja vaalitaan yhtiöiden vanhoja perinteitä ja kulttuuria. 

Esihenkilökoulutuksia järjestetään säännöllisesti ja sisäisen viestinnän yhteisiä kanavia kehitetään. Vuosittain tytäryhtiöiden toimitusjohtajat kokoontuvat yhteisille strategiapäiville ja raportointivuonna järjestettiin asiantuntijoille kaksiosainen projektipäällikkökoulutus. 

Koronapandemia heijastui Solwers-yhtiöiden toimintaan. Kaikissa yhtiöissä tehtiin tarvittavat varotoimet henkilökunnan suojelemiseksi, ja niitä jatkettiin tarpeen mukaan samoin kuin suosittiin etätöiden tekemistä pandemian hillitsemiseksi. 

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaava Pulssi-kysely tehdään vähintään kerran vuodessa ja vuonna 2022 Suomen yhtiöiden eNPS* oli 42,6. Nopea kysely on helppo toistaa tarpeen mukaan ja kyselyssä saatavat avoimet kommentit auttavat kehittämään toimintaa. Henkilöstön hyvinvointi ja viihtyvyys ovat Solwersissa avainasioita. 

* Employee Net Promoter Score (eNPS), eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi, kertoo kuinka halukkaita työntekijät ovat suosittelemaan yritystä työpaikkana ystävilleen tai kollegoilleen. eNPS antaa arvon -100 ja 100 väliltä, ja tulos 0= hyvä, +20 todella hyvä, +50 erinomainen 

Hallintotapa

Solwers on vastuullinen omistaja ja tukee tytäryhtiöidensä kasvua, kehitystä ja menestystä. 

Solwers toimii avoimesti ja läpinäkyvästi hyvää hallintotapaa noudattaen sekä työyhteisön monimuotoisuutta edistäen. Yhtiöillämme on yhteiset Code of Conduct -periaatteet. Omistamillemme yhtiölle haluamme olla kehittymisen mahdollistava tukija sekä pitkäjänteinen ja sitoutunut omistaja ja kumppani, joka tukee henkilöstön kehittymismahdollisuuksia.

Solwersin hallituksen jäsenten erityinen asiantuntemus tukee edelläkävijyyttä digitalisaation ja kiertotalouden alalla samalla varmistaen taloudellisen hyödyn tuottamisen yhtiön osakkeenomistajille. 

Whistleblowing-ilmoituskanava

Solwers haluaa toimia vastuullisesti ja avoimesti. Haluamme varmistaa, että eettistä toimintaohjettamme noudatetaan ja saamme tiedon mahdollisista huolenaiheista ja rikkomuksista. On tärkeää, että mahdollisista huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoitetaan.

Epäillyissä tapauksissa rohkaisemme sinua ottamaan meihin yhteyttä. Solwers-yhtiöissä ensisijaisena kontaktihenkilönä on oma esihenkilösi, asiakkaana tai muun sidosryhmän edustajana ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Solwers-yhtiöissä. Jos sinusta tuntuu, ettet voi kertoa tietojasi avoimesti, voit myös kertoa huolestasi nimettömänä tämän yhteydenotto- ja ilmoituskanavan avulla: WhistleB, Whistleblowing Centre.

Nimettömyyden varmistamiseksi ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani, WhistleB. Ilmoitusmenettely on salattu ja salasanalla suojattu. Saat kanavassa tarkat ohjeet ilmoituksen tekemiselle.

Whistleblowing-ilmoituskanavastamme vastaa:

Nina Nikander

Nina Nikander
Henkilöstöjohtaja, Solwers Oyj
nina.nikander@solwers.fi
+358 50 363 8314

Scroll to Top