Sijoittajat

Tiedonantopolitiikka

SOLWERS OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA

Tämä on tiivistelmä Yhtiön tiedonantopolitiikasta. Yhtiö noudattaa kaikessa tiedottamisessa ja viestinnässä Helsingin Pörssin ja First Northin, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”) sekä arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja First Northissa listattuja yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Yhtiön hallituksen 3.6.2021 hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan ne keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Solwers viestii pääomamarkkinoiden, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Listayhtiönä Solwersilla on velvollisuus tarjota sijoittajalle sisällöltään riittävän luotettavaa, kattavaa, oikea-aikaista ja vertailukelpoista tietoa sijoituspäätösten tekemiseksi.

Tämän tiedonantopolitiikan periaatteita sovelletaan Yhtiön lisäksi sen tytär- ja osakkuusyhtiöihin. Tiedonantopolitiikka tarkistetaan määräajoin ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Vastuualueet
Yhtiön hallitus vastaa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, puolivuosikatsausten sekä mahdollisten tulosvaroitusten julkistamisesta. Lisäksi Yhtiön hallitus vastaa Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen edellyttämien tietojen julkistamisesta.

Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat Yhtiön jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien yhtiötiedotteiden julkistamisesta. Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat muun muassa merkittävät yhteistyösopimukset, yritysjärjestelyt tai investoinnit, jotka täyttävät kokonsa tai strategisen merkityksensä puolesta sisäpiiritiedon kriteerit. Toimitusjohtaja vastaa myös johtohenkilöiden liiketoimien julkistamisesta.

Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB Securities Oy.

Viestintäkanavat
Solwersin verkkosivusto (www.solwers.com) on Yhtiön pääasiallinen sijoittajaviestinnän ajantasaisen tiedon viestintäkanava. Kaikki olennaiset Yhtiötä koskevat tiedot julkistetaan suomeksi Cision Finland Oy:n kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön verkkosivuilla. Yhtiö julkaisee kaikki tiedotteensa verkkosivuillaan suomeksi ja englanniksi.

Yhtiö säilyttää jatkuvan tiedonantovelvollisuutensa nojalla julkistamansa yhtiötiedotteet verkkosivuillaan vähintään viiden vuoden ajan. Yhtiö säilyttää säännöllisen tiedonantovelvollisuutensa nojalla julkistamansa taloudelliset raportit verkkosivuillaan vähintään kymmenen vuoden ajan.

Raportointi- ja julkaisukielet
Yhtiön raportointikielet ovat suomi ja englanti.

Yhtiötiedotteet
Yhtiötiedotteena julkistetaan esimerkiksi tilinpäätös, puolivuosikatsaukset sekä Yhtiötä suoraan koskeva sisäpiiritieto, kuten Yhtiön strategian kannalta keskeiset asiat, olennaiset muutokset taloudellisissa tai tulevaisuuden näkymissä, merkittävät sopimukset tai muut liiketoiminnan tapahtumat, jotka poikkeavat normaalista liiketoiminnasta joko suuren arvonsa tai strategisen merkityksenä vuoksi, sekä äkilliset ja olennaiset taloudellisen tilanteen muutokset. Lisäksi yhtiötiedotteena julkistetaan esimerkiksi Yhtiön johtohenkilöiden liiketoimet, muutokset johtoryhmässä tai hallituksessa sekä tilintarkastajan vaihtuminen.

Yhtiötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viiden vuoden ajan niiden julkaisemisesta.

Lehdistötiedotteet
Asiat, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta jotka arvioidaan sijoittajia ja muita Yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi, tiedotetaan julkaisemalla lehdistötiedote.

Tulevaisuudennäkymät ja taloudelliset tavoitteet
Yhtiö esittää arvion tulevaisuudennäkymistään taloudellisen raportointinsa yhteydessä. Tulevaisuudennäkymiä koskevien arvioiden on oltava perusteltuja, ja niiden lähtökohtana olevat perusteet on esitettävä. Tulevaisuudennäkymien laadinnassa on noudatettava asianmukaista huolellisuutta.

Jos Yhtiö esittää taloudellisen raportointinsa yhteydessä taloudellisia tavoitteita, Yhtiö esittää selostuksen yhteydessä myös aikajänteen, jonka puitteissa taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen pyritään. Yhtiö tiedottaa mahdollisista muutoksista aiemmin julkistamiinsa taloudellisiin tavoitteisiin taloudellisen raportointinsa yhteydessä tai erikseen yhtiötiedotteella.

Johtohenkilöiden liiketoimet
Solwers julkistaa Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet Yhtiön rahoitusvälineillä yhtiötiedotteena viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa johtohenkilön antamasta ilmoituksesta. Johtohenkilöllä tarkoitetaan Yhtiön hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa, talousjohtajaa, lakiasiainjohtajaa, henkilöstöjohtajaa ja viestintäjohtajaa. Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitusvelvollisuutta käsitellään tarkemmin Yhtiön sisäpiiriohjeessa.

Hiljainen jakso ja suljettu ajanjakso
Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Yhtiön edustajat eivät hiljaisen jakson aikana tapaa pääomamarkkinoiden tai median edustajia eivätkä ole heihin yhteydessä. 

MAR asettaa liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiville ennen puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti Yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Scroll to Top