Sijoittajat

Hallinnointi

Hallinnointi

Osakeyhtiölain ja Solwersin yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

YHTIÖJÄRJESTYS

Hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2024. 

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Solwers Oyj ja kotipaikka Kauniainen. Toiminimi on ruotsiksi Solwers Abp, englanniksi Solwers Plc ja saksaksi Solwers AG.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on suunnittelu-, konsultointi- ja muiden asiantuntijapalvelujen tarjoaminen
sekä konsernipalvelujen ja -tukifunktioiden tuottaminen. Yhtiö voi harjoittaa koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa ja arvopaperikauppaa sekä omistaa, vuokrata ja hallita kiinteistöjä ja tehdä niillä kauppaa.

3 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toiminimen kirjoitus ja yhtiön edustaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

5 § Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtön tilikausi
Tilikausi päättyy vuosittain joulukuun 31. päivänä.

7 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtuön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 § Yhtiökokouksen paikka
Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen
apuvälineen avulla (etäkokous).

10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:
1. Esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
2. Tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen sekä konserniƟlinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;
7. toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisesta sekä tarvittaessa toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;

valittava
8. hallituksen jäsenet
9. tlintarkastaja

käsiteltävä
10. muut kokouskutsussa esitetyt asiat

11 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta. Yhtiön hallitus kutsuu koolle yhtiökokoukset.

Tämän lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.

Yhtiökokous 2024

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous 2022

 

 

Hallitus

Yhtiön hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja konsernin hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Solwersin hallituksessa on yhdestä kahdeksaan jäsentä, joiden toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on hallituksen tarkastusvaliokunta [kolme (3) jäsentä] sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta [kolme (3) jäsentä]. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset. 

Riippumattomuus

Leif Sebbasia lukuun ottamatta kaikki muut hallituksen jäsenet, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Johanna Grönroos ja Emma Papakosta ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Leif Sebbas

(synt. 1962, Suomen kansalainen)

Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen
Hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017
Diplomi-insinöörin tutkinto, Teknillinen korkeakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Leif Sebbas toimii Finnmap Infra Oy:n sekä PP-Laatta Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut hallituksen jäsenenä yhteensä yli neljässäkymmenessä yhtiössä.

Työkokemus
Aikaisemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Sweco India Pvt. Ltd:ssä (2005–2016), vanhempana neuvonantajana Sweco Finland Oy:ssä (2004–2016), johtotehtävissä Finnmap Consulting Oy:ssä (2012–2014) ja toimitusjohtajana Aaro Kohonen Oy:ssä (2007–2012).

Osakkeet: 286 340 kpl (Finnmap Engineering Oy:n ja CEB Invest Oy:n omistusosuudella osakeomistus yhteensä 4 778 393 kpl)

Hanna-Maria Heikkinen

(synt. 1979, Suomen kansalainen)

Hallituksen jäsen vuodesta 2019, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Kauppatieteiden maisterin tutkinto, Turun kauppakorkeakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Hanna-Maria Heikkinen on Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypon, Glamox AS:n ja Glamox Holding AS:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut Norrhydro Group Oyj:n (2022-2024) sekä Nordea Kiinnitysluottopankin Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana (2016-2022), Helen Oy:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä (2015-2019) sekä hallituksen puheenjohtajana Suomen IR-yhdistys ry:ssä (hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2016, joista hallituksen puheenjohtajana 2015–2016).

Työkokemus
Heikkinen työskentelee Wärtsilän sijoittajasuhdejohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Cargotec Oyj:n (2016-2021) sekä Valmet Oyj:n sijoittajasuhteista vastaavana johtajana (2013–2016) sekä YIT:n sijoittajasuhdejohtajana (2010–2013). Lisäksi hän on työskennellyt Nordea Marketsissa osakeanalyytikkona (2007–2010). 

Osakkeet: 5 112 kpl

John Lindahl

(synt. 1959, Suomen kansalainen)

Hallituksen jäsen vuodesta 2019, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen
Diplomi-insinöörin tutkinto, Teknillinen korkeakoulu
MBA-tutkinto Jyväskylän yliopisto

Keskeiset luottamustoimet
John Lindahl toimii Banmark Oy:ssä hallituksen puheenjohtajana, Fintoil Oy:ssä hallituksen varapuheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä Gösta Serlachiuksen taidesäätiössä.

Työkokemus
Lindahl on aikaisemmin toiminut Mondi Groupin teknisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä (2011–2019), Pöyry Oyj:n myynnin ja markkinoinnin johtajana (2000–2011) sekä UPM-Kymmene Oyj:n teknologiajohtajana (1992–2000).

Osakkeet: 15 000 kpl (Topix Ab välillisellä omistusosuudella osakeomistus yhteensä 45 000 kpl)

Johanna Grönroos

(synt. 1977, Suomen kansalainen)

Hallituksen jäsen vuodesta 2024, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Kauppatieteiden maisterin tutkinto, Turun kauppakorkeakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Johanna Grönroos toimii hallituksen puheenjohtajana CarbonLink Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä Lamor Recycling Oy:ssä. Lisäksi hän on toiminut Suomen Tilintarkastajat ry:ssä vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajana (2020-2021), julkaisukomitean jäsenenä (2011-2014) sekä arvopaperimarkkinatyöryhmän jäsenenä (2007-2008).

Työkokemus
Grönroos toimii Lamor Corporation Oy:n strategiajohtajana (vuodesta 2023) ja on aiemmin toiminut samassa yhtiössä kehitysjohtajana (2021-2023). Hän on vetänyt Ernst & Youngilla talouskirjanpidon neuvonantopalveluja (2011-2021), toiminut Keskon IFRS asiantuntijana/konsernin kontrollerina  (2008-2011) sekä tilintarkastajana Ernst & Youngilla (2000-2008).

Osakkeet: –

Emma Papakosta

(synt. 1984, Ruotsin kansalainen)

Hallituksen jäsen vuodesta 2019, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Ammattikorkeakoulututkinto, Tukholman kauppakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Emma Papakosta on toiminut Wirba Ab:n hallituksen jäsenenä (2021-2022).

Työkokemus
Emma Papakosta on vuodesta 2022 työskennellyt NCC-konsernin ostokehityksen ja digitalisoinnin johtajana. Hän on myös hankintajohtoryhmän sekä kehitys- ja IT-komitean jäsen. Aikaisemmin hän työskenteli NCC Groupissa hankintajärjestelmäjohtajana (2016-2022) sekä erilaisissa kehitys- ja ostotehtävissä (2014-2016).

Osakkeet: 4 180 kpl (hallintarekisteröity)

Konsernin johtoryhmä

Konsernin toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Solwers Oyj:n päivittäistä toimintaa osakeyhtiölain ja yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Solwers Oyj:n toimitusjohtaja johtaa myös maakohtaisia johtoryhmiä (Suomi ja Ruotsi), joihin kuuluvat tytäryritysten toimitusjohtajat, konsernijohto sekä Solwers Finland Oy:n henkilöstöjohtaja. Kerran kuukaudessa järjestettävissä maakohtaisissa kokouksissa keskitytään tulosseurantaan, ajankohtaisiin projekteihin, liiketoiminnan kehittämiseen, yhteistyöhön sekä hallinnollisiin asioihin.

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on tukea Solwersin toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi konsernin johtoryhmän tehtävänä on valmistella mahdollisia kehityshankkeita, yrityskauppoja ja investointeja. Johtoryhmän jäsenillä on laaja toimivalta omilla vastuualueillaan, ja heidän tehtävänään on kehittää Solwersin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Stefan Nyström

Stefan Nyström

Konsernin toimitusjohtaja vuodesta 2019
Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu

Stefan Nyström (synt. 1961) toimi ennen nykyistä tehtäväänsä Solwersin varatoimitusjohtajana (2017–2018) sekä  konserniyhtiö Finnmap Infran toimitusjohtajana  vuosina 2017-2021. Aiemmin hän työskenteli Pöyry Sweden Ab:n toimitusjohtajana (2014–2016), Pöyryn paikallispalvelut-liiketoiminnan johtajana (2010–2014), Pöyry Civil Oy:n toimitusjohtajana (2006–2010) sekä Aaro Kohonen Oy:n toimitusjohtajana (2003–2005).

Osakkeet: 247 000

Jasmine Jussila

Jasmine Jussila 

Viestintäjohtaja vuodesta 2023
Kauppatieteiden maisteri, Oxford Brookes University

Jasmine Jussila (synt. 1983) on aiemmin vastannut Lumene Oy konsernin viestinnästä ja globaalista PR:stä (2021-2023), toiminut perustaja-yrittäjänä viestintätoimisto Presser Oy:ssä (2014-2021), johtotehtävissä Calcus Kustannus Oy:ssä (2011-2014) sekä Suomen ja Baltian viestintäasiantuntijana Avon Products Inc:ssä (2007-2010). Hän on toiminut myös Helsingin Akateemisten Naisten hallituksen jäsenenä (2013-2014).

Osakkeet: välillinen omistus 610 kpl (Presser Oy)

Olli Kuusi

 

Olli Kuusi 

Lakiasiainjohtaja ja hallituksen sihteeri vuodesta 2020
Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto

Olli Kuusi (synt. 1988) on toiminut  lakiasiainjohtajana Edzcom Oy:ssä (2019–2020) ja lakimiehenä Terveystalo Oyj:ssä (2014–2019). Kuusi toimii myös johtokunnan puheenjohtajana Teollisuuslakimiesten yhdistys ry:ssä. Lisäksi hän on ollut hallituksen jäsen Nuoret Juristit ry:ssä (2017–2020).

Osakkeet: 17 360

 
Teemu Kraus
 

Teemu Kraus

Talousjohtaja vuodesta 2023 
Kauppatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto

Ennen Solwersia Teemu Kraus (synt. 1973) toimi Citec-konsernin taloudesta ja kirjanpidosta vastaavana johtajana (2021-2013). Hän on työskennellyt myös taloushallinnon johtotehtävissä Maintpartner-konsernissa (2018-2020) sekä Knauf Oy:ssä (2010-2017).

Osakkeet: 0

 

Solwers Finland Oy

 
Nina Nikander

 

Nina Nikander

Henkilöstöjohtaja vuodesta 2020 (Solwers Finland Oy)
Kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto

Ennen nykyistä tehtäväänsä Nina Nikander (synt. 1984) on työskennellyt yhtiön HR-liikekumppanina (2019–2020). Aikaisemmin hän on toiminut HR-asiantuntijana KONE Oyj:ssä (2014–2017), rekrytointiasiantuntijana Lemminkäinen Oyj:ssä (2013–2014) sekä HR-asiantuntijana Rautaruukki Oyj:ssä (2012–2013) ja Comptel Oyj:ssä (2011–2012).

 

Solwers Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Solwers Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024 päätti osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustamisesta ja hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta. Ensimmäinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostetaan 1.9.2024 jälkeen.  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu sekä etsiä hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota jäsenyydestä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisen myötä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta keskittyy toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon nimityksiin ja palkitsemiseen sekä toimielinten palkitsemispolitiikan ja toimielinten palkitsemisraportin laatimiseen.

Sisäpiirihallinto

Solwers noudattaa sisäpiiritietoa koskevissa asioissa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) No 596/2014”) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeen, jossa määritellään toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista. Yhtiön sisäpiirivastaavana ja sisäpiiriluetteloiden hoitajana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja. Yhtiöllä ei ole pysyvää sisäpiiriä.

Sisäpiiritieto
Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan yhtiön rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, olisi todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

Solwers julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi tehdä päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a) välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut;

b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan;

c) yhtiö pystyy takaamaan tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Jos yksi tai useampi lykkäämisedellytyksistä ei enää täyty, yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian.

Jos Solwers päättää edellä esitetyillä perusteilla lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, yhtiössä laaditaan ja pidetään ajan tasalla sähköisessä muodossa hankekohtaista ei-julkista sisäpiiriluetteloa. Yhtiö ilmoittaa kaikille sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille siitä seuraavista oikeudellisista ja lainsäädännöllisistä velvoitteista (mukaan lukien sisäpiirikauppojen kielto ja sisäpiiritiedon ilmaisukielto) ja mahdollisista sanktioista kirjallisesti sähköpostilla.

Päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä voivat tehdä Solwersin hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.

Suljettu ajanjakso
Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Liiketoimia ei saa toteuttaa 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä.

Solwers määrittelee muut kuin johtotehtävissä toimivat Solwers-konsernissa tai sen ulkoistamissa toiminnoissa työskentelevät henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti mahdollisten liiketoimintakatsausten, puolivuosikatsausten tai tilinpäätöstiedotteen ja vuositilinpäätöksen valmisteluun, laatimiseen tai tiedottamiseen tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä valmistelun tai laatimisen aikana ennen tiedottamista. Myös nämä henkilöt kuuluvat kaupankäyntirajoituksen piiriin.

Johtohenkilöiden liiketoimet
Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous 25.4.2024  hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan (linkki). Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava. Ensimmäinen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti julkaistaan vuonna 2025.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2024 päätti hallituksen palkitsemisesta seuraavasti:

 • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4000 euroa kokoukselta ja kullekin hallituksen jäsenelle 2500 euroa kokoukselta.
 • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1500 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 1000 euroa kokoukselta.
 • Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1000 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 750 euroa kokoukselta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkka koostuu kiinteästä peruspalkasta, lyhyen ja pitkän aikavälin muuttuvasta palkkiosta sekä luontoiseduista. Toimitusjohtajan kiinteä peruspalkka on 13 500 euroa kuukaudessa.

Lyhyen aikavälin muuttuvan palkitsemisen tavoitteena on palkita toimitusjohtajaa 10–30 %:lla vuosittaisesta kiinteästä peruspalkasta, ja maksimipalkkio voi olla neljän kuukausipalkan suuruinen. Palkkio määräytyy yhtiön taloudellisen suoriutumisen perusteella.

Pitkän aikavälin muuttuvan palkitsemisen perustana on suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät, jotka antavat toimitusjohtajalle mahdollisuuden saada yhtiön osakkeita pitkän aikavälin kannustimina. Hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinpalkkioiden myöntämisestä vuosittain nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2024—2026, jonka ensimmäisen mittausjakson (1 vuosi) kriteeri on yhtiön liikevoittomarginaali (EBIT-%), ja toimitusjohtaja voi koko ansaintajakson aikana (2024-2026) ansaita korkeintaan 6000 yhtiön osaketta bruttomääräisenä.

Toimitusjohtaja on oikeutettu samoihin tavanomaisiin luontoisetuihin kuin muut työntekijät, kuten lounas- ja kulttuurisetelit. Toimitusjohtajalle maksetaan myös lisäeläkettä 8 000 euroa vuodessa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan esityksestä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta hyväksyy johtoryhmän palkitsemisen. Toimitusjohtaja päättää muun avainhenkilöstön palkitsemisesta hallituksen ohjeita ja palkitsemispolitiikkaa noudattaen.

Tilikaudella 2023 muulle johdolle kohdistetut palkat ja palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Muu johtoryhmäEuroa
Kiinteät palkat310 398
Luontoisetuudet9 700
Tilikaudella 2023 maksettu vuoden 2022 tulospalkkio17 600
Yhteensä337 698

Avainhenkilöiden kannustinohjelma

Yhtiön hallitus perusti 19.3.2024 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2024—2026 on yksi ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2024—2026. Ansaintajakso sisältää kolme mittausjaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2024, 2025 ja 2026. Hallitus päättää vuosittain kunkin mittausjakson ansaintakriteerit.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu yli 40 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja sekä tytäryhtiöiden avainhenkilöitä. Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansainta Solwers Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Ensimmäisen mittausjakson ansaintakriteeri perustuu liikevoittomarginaaliin (EBIT-%).

Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 229 600 Solwers Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus.

Järjestelmästä mahdollisesti ansaittavat palkkiot maksetaan tilikauden 2027 aikana. Järjestelmästä maksettavat mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Solwers Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Riskienhallinta

Yhtiö tekee säännöllistä ja järjestelmällistä arviointia riskien tunnistamiseksi useilla osa-alueilla. Hallitus arvioi näitä riskejä jatkuvasti. Valvontatoiminnan suunnittelu on erityisen tärkeää yhtiön toiminnassa riskien ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. Sisäisen valvonnan tavoitteena on luoda edellytykset toiminnalle, jonka vaatimukset ja tavoitteet on määritelty selkeästi.

Riskienhallinnan tavoitteena on suojata yhtiön omaisuutta sekä osakkeenomistajien sijoituksia.

Solwersin sisäinen valvonta noudattaa vakiintunutta toimintamallia, joka koostuu seuraavista osa-alueista: yhteiset arvot, yrityskulttuuri, säännöt ja käytännöt, viestintä ja seuranta sekä tapa, jolla liiketoiminta on organisoitu.

Solwersin riskejä on kuvattu 3.6.2021 julkaistussa yhtiöesitteessä.

Eettiset ohjeet

Solwers-konserni on tietoinen Solwers-yhtiöiden ympäristö-, yhteiskunta- ja taloudellisista vaikutuksista, ja yhtiön eettinen ohjeisto määrittelee konsernin näkökulman näihin tekijöihin. Eettisiä ohjeita täydentävät Solwers-konsernin muut politiikat ja säännöt.

Liiketoiminnan arvot ja periaatteet

Solwers-konserni toimii liiketoiminnassaan missionsa, visionsa ja arvojensa mukaisesti. Konsernin toiminnassa huomioidaan korkeat eettiset toimintaperiaatteet ja noudatetaan seuraavia ohjeita:

 • Solwers-konserni noudattaa kussakin toimintamaassaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Solwers-konsernin eettisiä ohjeita.
 • Kaikkien Solwers-yhtiöiden tulee kunnioittaa avointa vuoropuhelua kaikkien niiden tahojen kanssa, joihin niiden liiketoiminta vaikuttaa.
 • Solwers-konserni kunnioittaa YK:n ihmisoikeusjulistusta (www.un.org) ja ILO:n käytäntöjä sekä tiedostaa vastuunsa kunnioittaa työntekijöiden ja yhteiskunnan oikeuksia siltä osin kuin ne ovat Solwers-konsernin toiminnan vaikutuspiirissä. Lisäksi Solwers-konserni pyrkii täyttämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vaatimukset.
 • Solwers-konsernin kukin toiminta-alue vastaa näiden eettisten ohjeiden rikkomusten valvonnasta. Solwers-yhtiöiden johto on vastuussa kaikkien rikkomusten ilmoittamisesta Solwers-konsernin johtohenkilölle suoraan tai HR-toiminnon kautta. Lisäksi konsernilla on käytössään väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä, jossa kuka tahansa työntekijä voi ilmoittaa rikkomuksista. Anonymiteetti ja tietoturvallisuus on turvattu teknisellä ratkaisulla, ja järjestelmä on ulkoisen asiantuntijatahon varmistama. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Eettisten ohjeiden rikkomisesta voi seurata hallinnollinen seuraamus, sakko tai vankeusrangaistus.

Työntekijät

Solwers-konsernin tavoitteena on olla arvostettu työnantaja ja järjestää myönteinen työympäristö, joka mahdollistaa työntekijöiden ammatillisen ja henkilökohtaisen kehittymisen.

 • Palkkauksen ja työtuntien tulee olla vähintään kunkin valtion kansallisen lainsäädännön ja alan standardien mukaisia.
 • Solwers-konserni tarjoaa kaikille työntekijöilleen yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai uskomuksista, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. Solwers-konserni ei hyväksy syrjintää eikä häirintää.
 • Solwers-konserni tukee työntekijöidensä kokoontumis- ja yhdistymisvapautta.
 • Työympäristön tulee olla turvallinen. Kunkin Solwers-yhtiön vastuulla on varmistaa, että kaikki työ tapahtuu turvallisesti, loukkaantumisia ja sairastumisia välttäen. Solwers-konsernin kussakin työpisteessä tulee pitää saatavilla kirjalliset terveys- ja turvallisuusohjeet.
 • Kunkin työntekijän odotetaan pidättyvän tavoittelemasta henkilökohtaista etua käyttämällä väärinkäyttämällä asemaansa, Solwers-konsernin omaisuutta tai liiketoimintaan liittyviä sopimuksia.

Markkinat, asiakkaat ja toimittajat

Solwers-yhtiöiden liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin suhteisiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikessa myynti- ja markkinointitoimenpiteissä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 • Solwers-yhtiöt eivät osallistu korruptioon, kartelleihin tai muuhun laittomaan yhteistyöhön kilpailijoiden, asiakkaiden tai toimittajien kanssa. Mikäli jokin Solwers-yhtiöistä saa ehdotuksen tällaiseen toimintaan ryhtymisestä, on siitä ilmoitettava viipymättä yhtiön johdolle.
 • Solwers- yhtiöiden ei tule tarjota tai suorittaa aiheettomia maksuja tai muita korvauksia millekään taholle, pyrkimyksenään lain tai eettisten velvoitteiden vastainen toiminta. Myöskään minkäänlainen kohtuuton maksu tai muu korvaus, tuotteet tai palvelut, jotka on annettu Solwers-yhtiön saamiseksi toimimaan lain tai eettisten velvoitteiden vastaisesti, ei ole sallittua.
 • Solwers-yhtiöiden työntekijät saavat antaa tai hyväksyä ainoastaan yleisesti hyväksytyn liiketoimintakäytännön mukaisia ​​lahjoja tai palveluja, joita ei voida pitää lahjuksina.
 • Solwers-konserni kunnioittaa muiden yhtiöiden omaisuutta ja suojaa kaikkia konsernin aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä menetyksiltä, ​​varkauksilta, loukkauksilta ja väärinkäytöksiltä.

Yhteistyökumppanit

Solwers-yhtiöt pyrkivät edesauttamaan, että toimittajat ja yhteistyökumppanit toimisivat Solwers-konsernin eettisten periaatteiden mukaisesti. Solwers-konserni ylläpitää asianmukaisia prosesseja Solwers-yhtiöiden yhteistyökumppaneiden arvioimiseksi ja valitsemiseksi.

Ympäristö

Solwers-konsernin ympäristövaikutukset on priorisoitu. Solwers-konsernin tavoitteena on vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja myötävaikuttaa kestävään kehitykseen. Ympäristötyön tulee olla suunnitelmallista, ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja ympäristöhallintajärjestelmiä.

Yhteisöllinen osallistuminen

Kunkin yksittäisen Solwers-yhtiön tulee pyrkiä luomaan hyvät suhteet yhteisöihin paikallisella tasolla. Solwers-yhtiöt ovat poliittisesti riippumattomia eivätkä saa taloudellista tukea poliittisilta puolueita tai ehdokkailta.

Eettiset ohjeet

Solwers-konsernin hallitus hyväksyy konsernin eettiset ohjeet kerran vuodessa, ja ohjeistuksen uusin päivitetty versio on aina saatavilla Solwers-konsernin intranetissä. Kaikki konsernin työntekijät ovat vastuussa siitä, että he ovat tietoisia ohjeiden viimeisimmästä versiosta ja perehtyneet siihen. Tutustuminen konsernin voimassa oleviin eettisiin ohjeisiin on osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Tilintarkastus

Solwersin tilitarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Satu Peltonen.

Hyväksytty neuvonantaja

Solwersin hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB Corporate Finance Oy. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

UB Corporate Finance Oy

ubcf@unitedbankers.fi

Suomi: +358 9 25 380 225
Ruotsi: +358 40 516 1400

Scroll to Top