Sijoittajat

Hallinnointi

Hallinnointi

Osakeyhtiölain ja Solwersin yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

 

Yhtiön toiminimi on Solwers Oyj ja kotipaikka Kauniainen. Toiminimi on ruotsiksi Solwers Abp, englanniksi Solwers Plc ja saksaksi Solwers AG.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on suunnittelu-, konsultointi- ja muiden asiantuntijapalvelujen tarjoaminen sekä konsernipalvelujen ja -tukifunktioiden tuottaminen. Yhtiö voi harjoittaa koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa ja arvopaperikauppaa sekä omistaa, vuokrata ja hallita kiinteistöjä ja tehdä niillä kauppaa.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toiminimen kirjoitus ja yhtiön edustaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiön tilikausi

Tilikausi päättyy vuosittain joulukuun 31. päivänä.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen

(10) päivää ennen kokousta.

9§ Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että  osakkeenomistajat käyttävät
päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
 2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

 1. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;

valittava

 1. hallituksen jäsenet
 2. tilintarkastaja

käsiteltävä

 1. muut kokouskutsussa esitetyt asiat

11 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta. Yhtiön hallitus kutsuu koolle yhtiökokoukset.

Tämän lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.

Yhtiökokous 2024

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous 2022

 

 

Hallitus

Yhtiön hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja konsernin hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Solwersin hallituksessa on yhdestä kahdeksaan jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Riippumattomuus

Leif Sebbasia lukuun ottamatta kaikki muut hallituksen jäsenet, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar ja Emma Papakosta ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Leif Sebbas 

(synt. 1962)

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017
Diplomi-insinöörin tutkinto, Teknillinen korkeakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Leif Sebbas toimii Finnmap Infra Oy:n sekä PP-Laatta Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut hallituksen jäsenenä yhteensä yli neljässäkymmenessä yhtiössä.

Työkokemus
Aikaisemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Sweco India Pvt. Ltd:ssä (2005–2016), vanhempana neuvonantajana Sweco Finland Oy:ssä (2004–2016), johtotehtävissä Finnmap Consulting Oy:ssä (2012–2014) ja toimitusjohtajana Aaro Kohonen Oy:ssä (2007–2012).

Hanna-Maria Heikkinen

(synt. 1979)

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Kauppatieteiden maisterin tutkinto, Turun kauppakorkeakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Hanna-Maria Heikkinen on Hypon hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut Norrhydro Group Oyj:n (2022-2024) sekä Nordea Kiinnitysluottopankin Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana (2016-2022), Helen Oy:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä (2015-2019) sekä hallituksen puheenjohtajana Suomen IR-yhdistys ry:ssä (hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2016, joista hallituksen puheenjohtajana 2015–2016).

Työkokemus
Heikkinen työskentelee Wärtsilän sijoittajasuhdejohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Cargotec Oyj:n (2016-2021) sekä Valmet Oyj:n sijoittajasuhteista vastaavana johtajana (2013–2016) sekä YIT:n sijoittajasuhdejohtajana (2010–2013). Lisäksi hän on työskennellyt Nordea Marketsissa osakeanalyytikkona (2007–2010).

John Lindahl

(synt. 1959)

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Diplomi-insinöörin tutkinto, Teknillinen korkeakoulu
MBA-tutkinto Jyväskylän yliopisto

Keskeiset luottamustoimet

John Lindahl toimii Banmark Oy:ssä hallituksen puheenjohtajana, Fintoil Oy:ssä hallituksen varapuheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä Gösta Serlachiuksen taidesäätiössä. 

Työkokemus
Lindahl on aikaisemmin toiminut Mondi Groupin teknisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä (2011–2019), Pöyry Oyj:n myynnin ja markkinoinnin johtajana (2000–2011) sekä UPM-Kymmene Oyj:n teknologiajohtajana (1992–2000).

Mari Pantsar

(synt. 1969)

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Analyyttisen kemian tohtori, Helsingin yliopisto

Keskeiset luottamustoimet
Mari Pantsar on hallituksen jäsenenä Helsingin yliopistossa, Lahden teollisuusseuran säätiössä ja Insitute for Sustainable Development:ssa. Hän on aikaisemmin ollut hallituksen jäsenenä muun muassa Ahlström Capital Cleantech Management Ky:ssä (2010–2019) ja Mediatalo ESA Oy:ssä (2014–2016). Lisäksi hän on toiminut useissa luottamustehtävissä sekä hallituksen jäsenenä lukuisissa cleantech-yrityksissä.

Työkokemus
Pantsar on toiminut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kestävyysratkaisujen  johtajana 2014-2022. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen hallituksen Cleantech-ohjelman strategisena johtajana (2012–2013), Suomen Cleantech-klusterin ohjelmajohtajana (2007–2012) ja UPM-Kymmene Oyj:n ympäristöpäällikkönä (2000–2007).

Emma Papakosta

(synt. 1984)

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Ammattikorkeakoulututkinto, Tukholman kauppakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Emma Papakosta on toiminut Wirba Ab:n hallituksen jäsenenä (2021-2022).

Työkokemus
Emma Papakosta on vuodesta 2022 työskennellyt NCC-konsernin ostokehityksen ja digitalisoinnin johtajana. Hän on myös hankintajohtoryhmän sekä kehitys- ja IT-komitean jäsen. Aikaisemmin hän työskenteli NCC Groupissa hankintajärjestelmäjohtajana (2016-2022) sekä erilaisissa kehitys- ja ostotehtävissä (2014-2016).

Konsernin johtoryhmä

Stefan Nyström

Stefan Nyström

Toimitusjohtaja vuodesta 2019
Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu

Stefan Nyström (synt. 1961) toimi ennen nykyistä tehtäväänsä Solwersin varatoimitusjohtajana (2017–2018) sekä  konserniyhtiö Finnmap Infran toimitusjohtajana  vuosina 2017-2021. Aiemmin hän työskenteli Pöyry Sweden Ab:n toimitusjohtajana (2014–2016), Pöyryn paikallispalvelut-liiketoiminnan johtajana (2010–2014), Pöyry Civil Oy:n toimitusjohtajana (2006–2010) sekä Aaro Kohonen Oy:n toimitusjohtajana (2003–2005).

Jasmine Jussila

Jasmine Jussila

Viestintäjohtaja vuodesta 2023
Kauppatieteiden maisteri, Oxford Brookes University

Jasmine Jussila (synt. 1983) on aiemmin vastannut Lumene Oy konsernin viestinnästä ja globaalista PR:stä (2021-2023), toiminut perustaja-yrittäjänä viestintätoimisto Presser Oy:ssä (2014-2021), johtotehtävissä Calcus Kustannus Oy:ssä (2011-2014) sekä Suomen ja Baltian viestintäasiantuntijana Avon Products Inc:ssä (2007-2010). Hän on toiminut myös Helsingin Akateemisten Naisten hallituksen jäsenenä (2013-2014).

 
Olli Kuusi

 

Olli Kuusi

Lakiasiainjohtaja ja hallituksen sihteeri vuodesta 2020
Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto

Olli Kuusi (synt. 1987) on toiminut  lakiasiainjohtajana Edzcom Oy:ssä (2019–2020) ja lakimiehenä Terveystalo Oyj:ssä (2014–2019). Kuusi toimii myös johtokunnan puheenjohtajana Teollisuuslakimiesten yhdistys ry:ssä. Lisäksi hän on ollut hallituksen jäsen Nuoret Juristit ry:ssä (2017–2020).

 
Teemu Kraus
 

Teemu Kraus 

Talousjohtaja vuodesta 2023 
Kauppatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto

Ennen Solwersia Teemu Kraus (synt. 1973) toimi Citec-konsernin taloudesta ja kirjanpidosta vastaavana johtajana (2021-2013). Hän on työskennellyt myös taloushallinnon johtotehtävissä Maintpartner-konsernissa (2018-2020) sekä Knauf Oy:ssä (2010-2017).

 
Nina Nikander

 

Nina Nikander

Henkilöstöjohtaja vuodesta 2020 (Solwers Finland Oy)
Kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto

Ennen nykyistä tehtäväänsä Nina Nikander (synt. 1984) on työskennellyt yhtiön HR-liikekumppanina (2019–2020). Aikaisemmin hän on toiminut HR-asiantuntijana KONE Oyj:ssä (2014–2017), rekrytointiasiantuntijana Lemminkäinen Oyj:ssä (2013–2014) sekä HR-asiantuntijana Rautaruukki Oyj:ssä (2012–2013) ja Comptel Oyj:ssä (2011–2012).

 

Sisäpiirihallinto

Solwers noudattaa sisäpiiritietoa koskevissa asioissa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) No 596/2014”) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeen, jossa määritellään toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista. Yhtiön sisäpiirivastaavana ja sisäpiiriluetteloiden hoitajana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.

Sisäpiiritieto
Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan yhtiön rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, olisi todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

Solwers julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi tehdä päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. a) välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut;
 2. b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan;
 3. c) yhtiö pystyy takaamaan tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Jos yksi tai useampi lykkäämisedellytyksistä ei enää täyty, yhtiö julkistaa sisäpiirintiedon mahdollisimman pian.

Jos Solwers päättää edellä esitetyillä perusteilla lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, yhtiössä laaditaan ja pidetään ajan tasalla sähköisessä muodossa hankekohtaista ei-julkista sisäpiiriluetteloa. Yhtiö ilmoittaa kaikille sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille siitä seuraavista oikeudellisista ja lainsäädännöllisistä velvoitteista (mukaan lukien sisäpiirikauppojen kielto ja sisäpiiritiedon ilmaisukielto) ja mahdollisista sanktioista kirjallisesti sähköpostilla.

Lisäksi Yhtiö ylläpitää pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa luetteloa henkilöistä, joilla tehtävänsä tai asemansa luonteen vuoksi on jatkuvasti pääsy kaikkiin Yhtiötä tai sen rahoitusvälineitä koskeviin sisäpiiritietoihin. Pysyviin Solwersin sisäpiiriläisiin kuuluvat sen hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, henkilöstöjohtaja ja viestintäjohtaja sekä hyväksytyn neuvonantajan (UB Securities Oy) nimeämät henkilöt. Nämä henkilöt merkitään sisäpiiriluetteloon pysyvinä sisäpiiriläisinä, eikä heitä koskevia tietoja merkitä hankekohtaisiin luetteloihin.

Päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä voivat tehdä Solwersin hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.

Suljettu ajanjakso
Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Liiketoimia ei saa toteuttaa 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä.

Solwers määrittelee muut kuin johtotehtävissä toimivat Solwers-konsernissa tai sen ulkoistamissa toiminnoissa työskentelevät henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti mahdollisten liiketoimintakatsausten, puolivuosikatsausten tai tilinpäätöstiedotteen ja vuositilinpäätöksen valmisteluun, laatimiseen tai tiedottamiseen tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä valmistelun tai laatimisen aikana ennen tiedottamista. Myös nämä henkilöt kuuluvat kaupankäyntirajoituksen piiriin.

Johtohenkilöiden liiketoimet
Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Riskienhallinta

Yhtiö tekee säännöllistä ja järjestelmällistä arviointia riskien tunnistamiseksi useilla osa-alueilla. Hallitus arvioi näitä riskejä jatkuvasti. Valvontatoiminnan suunnittelu on erityisen tärkeää yhtiön toiminnassa riskien ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. Sisäisen valvonnan tavoitteena on luoda edellytykset toiminnalle, jonka vaatimukset ja tavoitteet on määritelty selkeästi.

Riskienhallinnan tavoitteena on suojata yhtiön omaisuutta sekä osakkeenomistajien sijoituksia.

Solwersin sisäinen valvonta noudattaa vakiintunutta toimintamallia, joka koostuu seuraavista osa-alueista: yhteiset arvot, yrityskulttuuri, säännöt ja käytännöt, viestintä ja seuranta sekä tapa, jolla liiketoiminta on organisoitu.

Solwersin riskejä on kuvattu 3.6.2021 julkaistussa yhtiöesitteessä.

Eettiset ohjeet

Solwers-konserni on tietoinen Solwers-yhtiöiden ympäristö-, yhteiskunta- ja taloudellisista vaikutuksista, ja yhtiön eettinen ohjeisto määrittelee konsernin näkökulman näihin tekijöihin. Eettisiä ohjeita täydentävät Solwers-konsernin muut politiikat ja säännöt.

Liiketoiminnan arvot ja periaatteet

Solwers-konserni toimii liiketoiminnassaan missionsa, visionsa ja arvojensa mukaisesti. Konsernin toiminnassa huomioidaan korkeat eettiset toimintaperiaatteet ja noudatetaan seuraavia ohjeita:

 • Solwers-konserni noudattaa kussakin toimintamaassaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Solwers-konsernin eettisiä ohjeita.
 • Kaikkien Solwers-yhtiöiden tulee kunnioittaa avointa vuoropuhelua kaikkien niiden tahojen kanssa, joihin niiden liiketoiminta vaikuttaa.
 • Solwers-konserni kunnioittaa YK:n ihmisoikeusjulistusta (www.un.org) ja ILO:n käytäntöjä sekä tiedostaa vastuunsa kunnioittaa työntekijöiden ja yhteiskunnan oikeuksia siltä osin kuin ne ovat Solwers-konsernin toiminnan vaikutuspiirissä. Lisäksi Solwers-konserni pyrkii täyttämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vaatimukset.
 • Solwers-konsernin kukin toiminta-alue vastaa näiden eettisten ohjeiden rikkomusten valvonnasta. Solwers-yhtiöiden johto on vastuussa kaikkien rikkomusten ilmoittamisesta Solwers-konsernin johtohenkilölle suoraan tai HR-toiminnon kautta. Lisäksi konsernilla on käytössään väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä, jossa kuka tahansa työntekijä voi ilmoittaa rikkomuksista. Anonymiteetti ja tietoturvallisuus on turvattu teknisellä ratkaisulla, ja järjestelmä on ulkoisen asiantuntijatahon varmistama. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Eettisten ohjeiden rikkomisesta voi seurata hallinnollinen seuraamus, sakko tai vankeusrangaistus.

Työntekijät

Solwers-konsernin tavoitteena on olla arvostettu työnantaja ja järjestää myönteinen työympäristö, joka mahdollistaa työntekijöiden ammatillisen ja henkilökohtaisen kehittymisen.

 • Palkkauksen ja työtuntien tulee olla vähintään kunkin valtion kansallisen lainsäädännön ja alan standardien mukaisia.
 • Solwers-konserni tarjoaa kaikille työntekijöilleen yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai uskomuksista, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. Solwers-konserni ei hyväksy syrjintää eikä häirintää.
 • Solwers-konserni tukee työntekijöidensä kokoontumis- ja yhdistymisvapautta.
 • Työympäristön tulee olla turvallinen. Kunkin Solwers-yhtiön vastuulla on varmistaa, että kaikki työ tapahtuu turvallisesti, loukkaantumisia ja sairastumisia välttäen. Solwers-konsernin kussakin työpisteessä tulee pitää saatavilla kirjalliset terveys- ja turvallisuusohjeet.
 • Kunkin työntekijän odotetaan pidättyvän tavoittelemasta henkilökohtaista etua käyttämällä väärinkäyttämällä asemaansa, Solwers-konsernin omaisuutta tai liiketoimintaan liittyviä sopimuksia.

Markkinat, asiakkaat ja toimittajat

Solwers-yhtiöiden liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin suhteisiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikessa myynti- ja markkinointitoimenpiteissä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 • Solwers-yhtiöt eivät osallistu korruptioon, kartelleihin tai muuhun laittomaan yhteistyöhön kilpailijoiden, asiakkaiden tai toimittajien kanssa. Mikäli jokin Solwers-yhtiöistä saa ehdotuksen tällaiseen toimintaan ryhtymisestä, on siitä ilmoitettava viipymättä yhtiön johdolle.
 • Solwers- yhtiöiden ei tule tarjota tai suorittaa aiheettomia maksuja tai muita korvauksia millekään taholle, pyrkimyksenään lain tai eettisten velvoitteiden vastainen toiminta. Myöskään minkäänlainen kohtuuton maksu tai muu korvaus, tuotteet tai palvelut, jotka on annettu Solwers-yhtiön saamiseksi toimimaan lain tai eettisten velvoitteiden vastaisesti, ei ole sallittua.
 • Solwers-yhtiöiden työntekijät saavat antaa tai hyväksyä ainoastaan yleisesti hyväksytyn liiketoimintakäytännön mukaisia ​​lahjoja tai palveluja, joita ei voida pitää lahjuksina.
 • Solwers-konserni kunnioittaa muiden yhtiöiden omaisuutta ja suojaa kaikkia konsernin aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä menetyksiltä, ​​varkauksilta, loukkauksilta ja väärinkäytöksiltä.

Yhteistyökumppanit

Solwers-yhtiöt pyrkivät edesauttamaan, että toimittajat ja yhteistyökumppanit toimisivat Solwers-konsernin eettisten periaatteiden mukaisesti. Solwers-konserni ylläpitää asianmukaisia prosesseja Solwers-yhtiöiden yhteistyökumppaneiden arvioimiseksi ja valitsemiseksi.

Ympäristö

Solwers-konsernin ympäristövaikutukset on priorisoitu. Solwers-konsernin tavoitteena on vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja myötävaikuttaa kestävään kehitykseen. Ympäristötyön tulee olla suunnitelmallista, ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja ympäristöhallintajärjestelmiä.

Yhteisöllinen osallistuminen

Kunkin yksittäisen Solwers-yhtiön tulee pyrkiä luomaan hyvät suhteet yhteisöihin paikallisella tasolla. Solwers-yhtiöt ovat poliittisesti riippumattomia eivätkä saa taloudellista tukea poliittisilta puolueita tai ehdokkailta.

Eettiset ohjeet

Solwers-konsernin hallitus hyväksyy konsernin eettiset ohjeet kerran vuodessa, ja ohjeistuksen uusin päivitetty versio on aina saatavilla Solwers-konsernin intranetissä. Kaikki konsernin työntekijät ovat vastuussa siitä, että he ovat tietoisia ohjeiden viimeisimmästä versiosta ja perehtyneet siihen. Tutustuminen konsernin voimassa oleviin eettisiin ohjeisiin on osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Tilintarkastus

Solwersin tilitarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Satu Peltonen.

Hyväksytty neuvonantaja

Solwersin hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB Corporate Finance Oy. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

UB Corporate Finance Oy

ubs@unitedbankers.fi

Suomi: +358 9 25 380 225
Ruotsi: +358 40 516 1400

Scroll to Top