Sijoittajat

Solwers sijoituskohteena

Solwersin vahvuudet

1. Pohjoismaiden ja Baltian konsolidoituva markkina, jolla on paljon potentiaalisia yritysostokohteita ja joka tarjoaa hyvät lähtökohdat yhtiön laajentumiselle

2. Ainutlaatuinen liiketoimintamalli, jossa ostetut yhtiöt jatkavat toimintaansa omalla identiteetillään ja itsenäisesti sekä hyödyntävät konserniyhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia

3. Kasvualusta yhtiöille, joilla on sekä halua että asiantuntemusta suunnitella kestäviä elinympäristöjä

4. Tehokas, menestyksekäs ja jatkuva yritysostostrategia,

    • jota vahva kassavirta, vakaa pääomarakenne, suunnitellusta osakeannista saatavat varat sekä olemassa olevat rahoitusjärjestelyt tukevat
    • jossa jokainen hankinta laajentaa asiakaskuntaa ja avaa uusia kanavia muiden yhtiöiden palveluiden myynnille

5. Ammattitaitoinen henkilöstö ja kokenut johto

Avainluvut

Avainluvut Solwers 2019-2023

Laskentakaavat

Liikevaihto per henkilö
Liikevaihto / henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin

Käyttökate (EBITDA)
Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu liiketulos ilman arvonalennuksia (EBITA)
Liiketulos + aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset

Liiketulos (EBIT)
Liiketulos

Nettotulos
Tilikauden voitto/tappio

Osakekohtainen tulos (EPS)
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden nettotuloksesta / keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden määrä tilikauden aikana

Omavaraisuusaste
Oikaistu oma pääoma/ Taseen loppusumma

Henkilöstömäärä keskimäärin kauden aikana
Solwersin palveluksessa olevien työntekijöiden keskimäärä vuoden aikana laskettuna jakamalla vuoden jokaisen kuukauden lopun työntekijämäärän summa 12:lla

Henkilöstömäärä kauden lopussa
Solwersin palveluksessa olevat työntekijät vuoden lopussa

Liiketoiminta

Solwers suunnittelee yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä

Solwers on kasvuhakuinen asiantuntijayritysten muodostama konserni, joka suunnittelee yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä. Toimimme kasvualustana omistamillemme yhtiöille, tuemme niiden kasvua ja haastamme rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä. Yhdistämme yhtiöidemme tehokkuuden, yrittäjyyskulttuurin ja joustavuuden suuremman ryhmän resursseihin ja visioon.

Tarjoamme suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita laajasti 29 yhtiömme kautta ja työllistämme noin 700 alansa arvostettua ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiömme ovat erikoistuneet arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, sähkö-, automaatio- ja sähkönsiirtosuunnittelun, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden, taloushallinnon ja digitaalisten ratkaisujen sekä logistiikkaratkaisujen palveluihin Suomessa ja Ruotsissa.

Asiakaskuntamme on laaja ja koostuu sekä julkisista organisaatioista että yksityisistä yrityksistä tai toimijoista, kuten rakennus- ja kiinteistöyhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa. Uudet yritysostot kasvattavat koko konsernimme asiakasrajapintaa.

Haluamme olla asiakkaillemme ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Monipuolinen konserniosaamisemme mahdollistaa innovatiiviset ja laaja-alaiset ratkaisut asiakkaillemme.

Strategia ja liiketoimintamalli

Solwersin visiona on olla asiakkailleen ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Yhtiön tavoitteena on jatkaa kasvua ja laajentumista Pohjoismaissa ja laajentua Baltiaan.

Solwersin kasvustrategia perustuu
• yritysostoihin
• orgaaniseen kasvuun
• konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Yhtiön tavoitteena on tasapainottaa tulonlähteitään niin, että liikevaihdosta noin 50 prosenttia tulisi julkisista ja infrastruktuurihankkeista ja loppuosa muista palveluista.

Strategiset yritysostot

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua potentiaalisten yritysostokohteiden kanssa arkkitehti-, suunnittelu-, projektinjohto- ja digitaalisten palvelujen alalla. Jokainen yritysosto tarjoaa meille strategisesti uutta osaamista, laajentaa tarjoamaamme, kasvattaa asiakaskuntaamme ja avaa uusia asiakkuuksia.

Yritysostokohteidemme toimivat pääsääntöisesti alhaisen suhdanneherkkyyden aloilla. Ostetut yhtiöt ovat tunnettuja ja hyvämaineisia toimijoita, joilla on vahvaa oman alansa erikoisosaamista. Yhtiöt ovat kannattavia ja niiden EBIT-marginaali on pääsääntöisesti yli 10 prosenttia.

Tuki orgaaniselle kasvulle

Orgaanisen kasvun osalta kaupungistuminen megatrendinä lisää infrastruktuurin maanpäällistä ja maanalaista rakentamista. Vastuullisuuden korostuminen toiminnassamme, uudet kiertotaloushankkeet ja EU:n tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset tukevat liiketoimintamme kasvua. Lisäksi yhteiskunnan korjausvelka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden toteuttamiseen kustannustehokkuuteen perustuva strategiamme ja liiketoimintamallimme soveltuvat hyvin.

Olemme sitoutunut omistaja ja haluamme mahdollistaa yhtiöidemme kehittymisen oman alansa johtaviksi asiantuntijoiksi. Tukemalla yhtiöidemme toiminnan kehittämistä tarjoamme myös pohjan jatkuvalle orgaaniselle kasvulle.

Tavoitteenamme on kehittää ja ylläpitää erilaisia kulttuureja, jotka saavat työntekijämme viihtymään työssään, edistävät innovointia ja luovuutta sekä antavat henkilöstön oppia ja kehittää taitojaan oman alansa osaajien kanssa hallittavan kokoisissa työyhteisöissä. Kehitämme osaamista muun muassa yhteisten digitaalisten palvelujen ja kiertotaloushankkeiden kautta. Konsernin yhteiset taloushallintopalvelut ja järjestelmät mahdollistavat Solwers-yhtiöiden keskittymisen ydinosaamiseensa ja asiakastyöhön.

Osaava henkilöstö laadukkaan toiminnan perustana

Henkilöstömme on strateginen voimavaramme. Pyrkimyksenämme on työllistää ammattitaitoisia ja intohimoisia asiantuntijoita ja antaa heidän keskittyä siihen, minkä he osaavat parhaiten. Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää yrityskulttuuria, joka houkuttelee erilaisia osaajia alalle ja motivoi ja innostaa heitä. Työntekijämme viihtyvät työssään ja tarjoamme heille mahdollisuuden kehittää omaa erikoisosaamistaan hallittavan kokoisissa työyhteisöissä. Taustalla oleva konsernirakenteemme tarjoaa myös polun urakehitykselle.

Solwersin liiketoimintamalli

Toimintamallissamme yhtiömme jatkavat toimintaansa konsernissamme omalla nimellään identiteettinsä säilyttäen. Integraatiokustannukset säilyvät alhaisina, sillä emme integroi yhtiöiden liiketoimintaprosesseja Solwersiin täysimääräisesti, vaan ainoastaan tarpeelliseksi katsottavassa määrin taloushallinnon ja ICT-järjestelmien osalta.

Tarjoamme yhtiöillemme tukipalveluja ja synergiaetuja sekä samanaikaisesti mahdollisuuden toimia varsin itsenäisesti, ketterästi ja tehokkaasti omassa hallittavan kokoisessa yksikössään. Yhtiöillämme säilyy vapaus tehdä päätöksiä ja toimia lähellä asiakkaitaan. Toisaalta yhtiömme ovat vastuussa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Markkinatietoa

 

Markkinatrendit* tukevat kasvuamme

Kaupungistuminen

Muuttoliike kaupunkeihin ja väestömäärän kasvu kaupungeissa luovat investointitarpeita sekä uuteen että jo rakennettuun ympäristöön. Kysyntä kasvaa erityisesti katu-, kunnallis-, tie-, raide- ja siltasuunnittelun alueilla. Tämänhetkiset trendit, kuten liikenteen siirtyminen raiteille ja kevyen liikenteen väylien kasvu, lisäävät tunneli- ja muuta infrasuunnittelua. Voimalaitokset ja vedenkäsittelylaitokset halutaan yhä enenevissä määrin siirtää maan alle, mikä lisää erikoissuunnittelun tarvetta.

Korjausvelka

Suomen ja Ruotsin vanhentuvan rakennus- ja infrakannan (tiet, radat, sillat ja tunnelit) voidaan odottaa kasvattavan tähän kantaan kohdistuvien kunnossapito- ja korjauspalveluiden sekä uudisrakentamisen tarvetta. [1] Solwersin johto katsoo, että korjausvelka ja elvytysraha ylläpitävät tasaista projektikantaa infra- ja julkisella alalla Suomessa, ja että Ruotsissa suuntaus on sama.

Lisäksi lisääntynyt akkujen ja biopolttoaineiden tuotantotarve sekä datakeskusten rakentaminen ovat lisänneet investointeja, jotka vaikuttavat Solwersin palvelujen kysyntään kasvukeskusten ulkopuolella. Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa tulevat viisi vuotta näyttävät lupaavilta teknisen konsultoinnin ja projektinjohdon osalta. Paikallinen Solwers-yhtiömme voi laajentaa palvelutarjontaansa muiden Solwers-yhtiöiden avulla.[2]

Ilmastonmuutos

Ilmastohätätila luo merkittävää tarvetta entistä tehokkaammille energiaratkaisuille rakennetun ympäristön alueella. Olemassa olevan rakennuskannan uudelleenhyödyntäminen korjaamalla ja energiatehokkuutta parantamalla on ainoa tapa, jolla ilmastotavoitteisiin päästään kohtuullisen nopeassa ajassa. Tämä luo markkinoita Solwers-yhtiöille ja Solwersin kiertotalouskorttelikonseptille.[3]

Energiatehokkuus

Rakennusten ja rakennelmien ympäristövaikutuksia sekä energiatehokkuutta on arvioitava läpi koko elinkaaren. Energiatehokkuuden kannalta keskeisimmät tekijät päätetään monesti rakennusten suunnitteluvaiheessa, sillä näiden muuttaminen myöhemmin on usein vaikeaa ja kallista. Yhdyskuntarakenteessa kaavoituksen ja liikenteen suunnittelulla on merkittävä vaikutus energiatehokkuuteen sekä päästöihin. Toimiva infra- ja sujuva liikennejärjestelmä parantavat energiatehokkuutta. [4]

Energiatehokkuus on osa kaikkia uusia projektejamme. Konserniimme on hankittu energiatehokkuuteen erikoistunut insinööritoimisto, jonka osaamista on mahdollista hyödyntää myös muiden Solwers-yhtiöiden suunnittelutoiminnassa.

Kiertotalous

Kiertotalous on luonut kiinteistö- sekä rakennusalalle mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta ja ehkäistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Keskeisin esimerkki tästä on rakennusmateriaalien ja -osien uudelleenkäyttö ja kierrätys, jotka säästävät luonnonvaroja ja vähentävät valmistusprosesseissa syntyviä päästöjä sekä jätteitä.

Solwersilla on useita kiertotalouteen liittyviä suunnitelmia. Kiertotalousprojektimme tarkoituksena on toimia esimerkkinä ja näyttää konkreettisesti, miten voimme auttaa kaupunkia saavuttamaan ympäristötavoitteitaan. Kiertotalousprojektimme ajatuksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi kierrättämällä olemassa olevia rakennusosia sekä hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita.

* yhtiön johdon näkemyksen mukaan


[1] Yhtiön johdon näkemys.

[2] Yhtiön johdon näkemys.

[3] Yhtiön johdon näkemys.

[4] Rakennusteollisuus: Rakennettu ympäristö ratkaisee energiatehokkuuden

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Kasvu: yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu (12 kuukauden)
  • Kannattavuus: yli 12 prosentin EBITA-%
  • Omavaraisuusaste: yli 40 prosentin omavaraisuusaste

Osingonjakopolitiikka

Solwersin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa 20–40 prosenttia tilikauden voitosta.

Solwersin näkymät vuodelle 2024

Solwersin näkymät vuodelle 2024 pysyvät ennallaan ja 11.3.2024 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisina.

Solwersin liiketoimintaa tukevat kaupungistumisen megatrendi, Euroopan vihreä siirtymä, luonnon monimuotoisuuteen liittyvän sääntelyn kiristyminen,
energiatuotannon omavaraisuus ja varsinkin Ruotsissa puolustusvälineteollisuuden lisääntynet tilaukset, jotka luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Solwersille.

Kuluvana vuonna 2024 yritysostot tulevat jatkumaan ja tukevat olemassa olevaa toimintaamme. Fokusoimme alueille, joilla on runsaasti uutta tuotantoa, keskiössä erityisesti energiaan, sähkönsiirtoon ja automaatioon liittyvät toiminnot.

Solwersilla on hyvä tilauskanta julkisen sektorin ja infrastruktuurihankkeissa sekä pitkiä toimeksiantoja myös sairaala- ja koulusuunnitteluhankkeissa. Yhtiöllä on laaja asiakaskunta ja monipuolinen palveluvalikoima – noin 70
prosenttia projekteista ovat alle 10 000 euron projekteja.

Liiketoimintariskiä hallitaan toimimalla paikallisesti usealla paikkakunnalla vähintään kahdessa maassa. Solwersin liiketoimintaympäristön odotetaan paranevan vuoden 2024 loppua kohden markkinoiden yleisen piristymisen myötä.

Scroll to Top