Tietosuojaseloste

Päivitetty: 21.09.2023

1 Rekisterinpitäjä

Solwers Oyj
Kappelitie 6 b
02200 Espoo
info@solwers.fi

2 Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään noudattaen soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) sekä tietosuojalaki (1050/2018).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

• asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen

• sidosryhmien (toimittajat, muut yhteistyötahot) henkilötietojen käsittely

• henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviintarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen jatoteuttaminen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän lukuun kolmannen osapuolen toimesta.

3 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen mukaan rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan
ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

4 Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät tiedot sisältävät tietoja seuraavista henkilöistä:

• Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
• Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä
• Hankkeiden sidosryhmistä

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, kunkin edellä mainitun käyttötarkoituksen kannalta
tarpeellisia tietoja, kuten:

• Nimi
• Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Ammatti- ja työnantajatiedot
• Rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot
• Verkkopalveluiden käyttövaltuustiedot, lokitiedot ja tuotetut sisällöt

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

• Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi
• Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana
• Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä

6 Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille (pl. hankkeen tilaaja), paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Solwersin toimesta. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on mahdollista silloin, kun palveluntarjoajamme sijaitsee tai säilyttää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.

Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

8 Henkilötietojen käsittely ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana henkilötietojen käsittelytoimintaa.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
  • Oikeus tulla unohdetuksi
  • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

10 Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle.

Sivustolla käytetään sekä sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä että kävijäseurannan evästeitä.

Evästeet mahdollistavat muun muassa käyttäjän tekemien valintojen, kuten kielivalinnan, säilyttämisen, kun käyttäjä siirtyy verkkosivustolla sivulta toiselle.

Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.

Sivustolla käytettävät ei-välttämättömät evästeet ovat kävijäseurannan evästeitä.

Scroll to Top