Solwers Oyj: listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti ­– kaupankäynti osakkeilla alkaa arviolta 18.6.2021

SOLWERS OYJ Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 15.6.2021 kello 20.15

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Solwers Oyj:n (”Solwers” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 15.6.2021 tehnyt päätöksen Yhtiön Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta ja merkintöjen hyväksymisestä. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) ja Instituutioannissa (määritelty jäljempänä) 7,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta sekä Henkilöstöannissa 10,0 prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta eli 6,75 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Tämä vastaa noin 63,7 miljoonan euron markkina-arvoa Solwersille välittömästi Listautumisannin jälkeen. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) arviolta 18.6.2021. Yhtiön osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000452545 ja kaupankäyntitunnus aiemmasta tiedosta poiketen SOLWERS.

Listautumisannissa Solwers laskee liikkeeseen 1 200 000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”). Lisäksi Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja Finnmap Engineering Oy myy 400 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet” ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”).

Listautumisannissa 300 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 1 235 000 Tarjottavaa Osaketta instituutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) ja 65 000 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille ja johdolle sekä Yhtiön ja Yhtiön tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”). Yleisöanti ylimerkittiin noin kuusinkertaisesti, ja Yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 40 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 5,9 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Myös Henkilöstöanti ylimerkittiin, ja tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän määrän ylittävältä osalta merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Instituutioannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään noin 13,7 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista, pois lukien ankkurisijoittajat ja eläke- ja rahastoyhtiöt.

Yhtiö saa Osakeannista noin 9 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 8 487 155 Osakkeeseen, kun Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 17.6.2021. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannissa yli 5 000:n. Tarjottavat Osakkeet toimitetaan maksua vastaan arviolta 17.6.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista, arviolta viimeistään 16.6.2021. Ylimääräiset merkintäsitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle hänen ilmoittamalleen pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 22.6.2021. Jos sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä Henkilöstöantiin osallistuvat Solwersin nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 180 päivän pituisiin osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas kommentoi:

”Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia niin ankkurisijoittajien, instituutioiden kuin yleisösijoittajien sekä oman henkilöstömme osoittamasta luottamuksesta Solwersia kohtaan. Listautumisantimme onnistui hienosti, ja varat tukevat meitä tulevassa kasvussa. Tavoitteenamme on luoda osakkeenomistajillemme lisäarvoa olemalla paras kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Toivotan uudet osakkeenomistajat lämpimästi mukaan yhteistyöhön!”

Neuvonantajat

UB Securities Oy toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja listautumisen jälkeen First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Solwersin oikeudellisena neuvonantajana. IR Partners Oy toimii Solwersin viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Solwers Oyj
Taina Erkkilä, viestintäjohtaja
p. +358 40 015 3099
Sähköposti: taina.erkkila@solwers.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

UB Securities Oy
Ville Väisänen, toimitusjohtaja
p. +358 40 588 6769
Sähköposti: ville.vaisanen@unitedbankers.fi

Solwers lyhyesti

Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittelevien asiantuntijayritysten muodostama konserni. Solwers hyödyntää aktiivisesti toimialan konsolidaatiokehitystä ja sen liiketoimintamalli on ainutlaatuinen: ostetut yhtiöt jatkavat toimintaansa omalla identiteetillään ja itsenäisesti sekä hyödyntävät konserniyhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. Solwers toimii kasvualustana omistamilleen yhtiöille, tukee niiden kasvua ja haastaa rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä sekä yhdistää omistamiensa yhtiöiden tehokkuuden, yrittäjyyskulttuurin ja joustavuuden suuremman ryhmän resursseihin ja visioon.

Solwers tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita 19 operatiivisen yhtiönsä kautta työllistäen yli 400 alansa arvostettua ammattilaista. Yhtiöt ovat erikoistuneet arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamiseen. Monella Solwers-yhtiöllä on takanaan pitkä historia, ja ne ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman asiakkaidensa keskuudessa.

Yhtiöiden asiakaskunta on laaja ja koostuu sekä julkisista organisaatioista että yksityisistä rakennuttajista, kuten rakennus- ja kiinteistöyhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa.

Solwersin liiketoiminta on ollut kannattavaa yhtiön perustamisesta, vuodesta 2017 lähtien. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 32,6 miljoonaa euroa (pro forma -liikevaihto [1] 42,3 miljoonaa euroa) ja EBITA 4,4 miljoonaa euroa (pro forma -EBITA 5,4 miljoonaa euroa).

[1] Pro forma -tiedot on laskettu siten, että kaikki tilikauden aikana hankitut yritykset olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden alusta.

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja UB Securities Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät ne tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Pääjärjestäjä toimii listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Scroll to Top