Vahvan kasvun vuosi

Solwers Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021 
Solwers Oyj Yhtiötiedote 15.3.2022 klo 10.00 

Vahvan kasvun vuosi 

Tämä tiedote on tiivistelmä Solwers Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2021. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa  https://solwers.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Heinä-joulukuu 2021 lyhyesti 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020 ja ovat samaa yksikköä, jollei toisin mainita.  

 • Liikevaihto 22,7 (18,8) miljoonaa euroa  

 • Oikaistu liiketulos (EBITA) 2,0 (2,5) miljoonaa euroa 

 • Kannattavuutta raportointikaudella laski muutamassa tytäryhtiössä tapahtuneet hankkeiden lykkääntymiset ja päättymiset.  

 • Koronapandemian vaikutukset heijastuivat liiketoimintaan etenkin toisella vuosipuoliskolla 

 • Kolme yritysostoa, joista viimeisimmän ELE Engineeringin hankinnan tulosvaikutus näkyy vasta 2022 tulosraportoinnissa 

 Tammi-joulukuun 2021 keskeiset tapahtumat  

 • Liikevaihto oli 44,7 (32,6) miljoonaa euroa; +36,8 % kasvua pääosin yritysostoista johtuen  

 • Oikaistu liiketulos (EBITA) oli 4,7 (4,4) miljoonaa euroa eli 10,5 (13,6) % liikevaihdosta 

 • Laskutusaste oli 82,2 (85,7) % 

 • Yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista ostamalla kolme yhtiötä Suomesta ja kaksi Ruotsista 

 • Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla, mutta laski jonkin verran viime vuoteen verrattuna johtuen tilapäisesti alentuneesta liiketoiminnan volyymista parissa yhtiössä sekä lisääntyneistä sairauspoissaoloista koronapandemian vuoksi.  

 • Nettotulosta 1,7 (2,7) miljoonaa euroa ja siten myös osakekohtaista tulosta 0,20 (0,40) euroa rasittivat pääomalainojen osakkeiksi konvertoinnin yhteydessä velkojille maksetut 3,5 vuoden aikana kertyneet korot 0,7 miljoonaa euroa sekä vieraan pääoman rahoituksen sopimusmuutoksesta ja valuuttakurssitappioista aiheutuneet kulut 0,4 miljoonaa euroa 

 • Taseen loppusumma on yrityksen laajentumista varten vuoden aikana toimeenpantujen osakeantien ja samasta syystä lisääntyneestä velkarahoituksesta johtuen kasvanut 70,4 (40,0) miljoonaan euroon. 

 • Pääomarakenne jatkuu vahvana oikaistun omavaraisuusasteen ollessa vuoden lopussa 45,2 (44,7) %. 

 • Solwers listautui kesäkuussa First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 18.6.2021  

 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 0,04 euroa osakkeelta, eli yhteensä 350 343,36 euroa. Osinkopolitiikan mukaan osinkoa jaetaan 20–40 % voitosta. 

Keskeiset tunnusluvut 

Solwers-konserni  
Tuhat euroa   2021   2020   Muutos   2021   2020   Muutos  
Liikevaihto  44 662  32 649  12 013  22 700  18 755  3 945 
EBITDA  5 495  4 970  525  2 482  2 850  -368 
EBITDA-%  12,3 %  15,2 %  -2,9 %  10,9 %  15,2 %  -4,3 % 
EBITA  4 708  4 427  281  2 044  2 490  -446 
EBITA-%  10,5 %  13,6 %  -3,0 %  9,0 %  13,3 %  -4,3 % 
EBIT  3 371  3 539  -168  1 353  2 004  -651 
EBIT-%  7,5 %  10,8 %  -3,3 %  6,0 %  10,7 %  -4,7 % 
Nettotulos  1 672  2 675  -1 004  644  1 606  -962 
Nettotulos-%  3,7 %  8,2 %  -4,5 %  2,8 %  8,6 %  -5,7 % 
Osakekohtainen tulos (EPS)1), eur  0,20  0,40  -0,20  0,07  0,25  -0,17 
Liikevaihto per henkilö  112  110  57  63  -6 
Liikevaihdon kasvu  36,8 %  26,5 %  10,3 %  21,0 %  40,4 %  -19,4 % 
Laskutusaste  82,2 %  85,7 %  -3,5 %  82,7 %  87,9 %  -5,2 % 
Oikaistu oma pääoma  31 750  17 869  13 882  31 750  17 869  13 882 
Nettovelka  14 119  12 741  1 378  14 119  12 741  1 378 
Omavaraisuusaste, %  45,2 %  31,8 %  13,4 %  45,2 %  31,8 %  13,4 % 
Oikaistu omavaraisuusaste, %2)  45,2 %  44,7 %  0,6 %  45,2 %  44,7 %  0,6 % 
Taseen loppusumma  70 195  40 017  30 178  70 195  40 017  30 178 
Henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin  397  297  100  397  297  100 
Henkilöstön kokonaismäärä kauden lopussa  571  371  200  571  371  200 

1) Vertailukauden ja vuoden 2020 luvuissa huomioitu katsauskaudella tehdyn osakesplitin vaikutus 
2) Pääomalainat rinnastettu omaan pääomaan 

Tulevaisuuden näkymät 

Investointien määrä vaihtelee vuodesta toiseen ja eri tavoin eri sektoreilla. Julkisen ja yksityisen sektorin investoinnit vaikuttavat koko suunnittelualan työllisyyteen ja kannattavuuteen ja siten myös Solwersiin. Palveluportfolion laajentuminen yhdessä Solwers-yhtiöiden liiketoiminnallisen ja maantieteellisen jakautumisen kanssa tasapainottaa ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Infrastruktuurin suunnittelupalvelujen kysyntä Suomessa on tasaista, ja teollisuus- ja infrasuunnittelun sekä projektinjohtopalveluiden kysyntä Pohjois-Ruotsissa jatkunee vahvana.  

Solwers-yhtiöillä ei ole toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa, mutta geopoliittisen tilanteen muutos saattaa vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen Suomessa ja Ruotsissa. 

Viime vuonna tehdyt uudet yrityshankinnat kasvattavat Solwersin liikevaihtoa vuonna 2022 ja vahvistavat yhtiön osaamista ja markkina-asemaa, ja yritysostoja jatketaan edelleen. Painopistealueita liiketoiminnassa ovat kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Tilapäisesti alentuneesta tilauskannasta kärsineiden muutaman tytäryhtiön projektikanta on palautunut normaalille tasolle ja kannattavuus parantunut alkuvuodesta. Koronapandemia on jatkunut edelleen, ja alkuvuodesta henkilöstön sairauspäivien määrä omikrontartuntojen vuoksi on kasvanut selvästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Se vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen niin kauan kuin koronasta aiheutuneet sairauspoissaolot jatkuvat. 

Yhtiö seuraa aktiivisesti geopoliittisen tilanteen kehittymisen vaikutuksia pitäen kuitenkin ennallaan listautumisannin yhteydessä yhtiöesitteessä 3.6.2021 julkaisemansa keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, jotka ovat:  

· Kasvu: Yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu (12 kuukauden)  

· Kannattavuus: Yli 12 prosentin EBITA-%  

· Omavaraisuusaste: Yli 40 prosenttia 

Toimitusjohtaja Stefan Nyströmin katsaus 

Vuosi 2021 oli Solwersille työntäyteinen ja merkittävä vuosi. Olen tyytyväinen ponnisteluihimme ja haluan kiittää henkilöstöämme, joka omalla sitoutumisellaan ja ammattitaidollaan on tukenut vahvaa kasvuamme. 

Liikevaihtomme kasvoi liki 37 prosenttia 44,7 miljoonaan euroon. Vahvistimme Solwers-verkostoa viidellä uudella yhtiöllä ja osaamistamme 200 asiantuntijalla. Uusista yhtiöistä kaksi sijaitsee Ruotsissa ja kolme Suomessa. Ostettujen yhtiöiden vuoden 2021 liikevaihto ylitti 19 miljoonaa euroa. Lukkaroinen Arkkitehdit tuo mukanaan julkistilojen, kuten sairaalojen ja koulujen suunnitteluosaamista ja ELE Engineering on kokenut sähkö- ja automaatioratkaisujen suunnittelutoimittaja teollisuuden asiakkaille. Falk Construction Management ja Inmeco Rakennuskonsultit vahvistavat osaamistamme projektijohtamisessa, ja LVI-insinööritoimisto Meskanen on ammattilainen omalla alallaan. Lisäksi siirsimme Rockplanin rakennesuunnitteluliiketoiminnan Pontekiin, mikä mahdollistaa paremmin molempien yhtiöiden keskittymisen ydinliiketoimintaansa.  

Vuoden 2021 oikaistu liiketulos (EBITA) oli 10,5 %. Kannattavuutta heikensivät merkittävän projektin peruuntuminen yhdessä tytäryhtiössä sekä muutaman pienemmän projektin lykkääntyminen ja tilapäisesti alentunut tilauskanta tilikauden aikana. Loppuvuodesta Omikron-versio pandemiasta lisäsi sairauspoissaoloja, ja sama trendi on jatkunut vuoden 2022 alussa, mikä vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen muutamissa tytäryhtiöissä niin kauan kuin koronasta aiheutuneet sairauspoissaolot jatkuvat. 

Kevään listautuminen Nasdaq Helsingin First North Growth Market Finland-markkinapaikalle oli iso projekti, joka piti suuren osan organisaatiostamme kiireisenä. Osana projektia neuvottelimme tytäryhtiöiden vähemmistöosuuksien ostamisesta, ja järjestelyjen ansiosta Solwersin omistusosuus on ylittää nyt 90 % kaikissa tytäryhtiöissä Taitotekniikkaa ja Contriaa lukuun ottamatta. Onnistunut 1,2 miljoonan uuden osakkeen listautumisanti tuotti Solwersille 9,0 miljoonan euron bruttovarat, jotka tukevat strategiamme toteuttamista. Samassa yhteydessä yhtiön rahoitusrakennetta myös muutettiin konvertoimalla yhtiön taseessa olleet pääomalainat omaksi pääomaksi ja solmimalla yhtiön päärahoittajapankin kanssa uusi rahoitussopimus, joka mahdollisti uusien yrityshankintojen rahoittamisen osittain vieraalla pääomalla. Lisäksi yksinkertaistimme syksyllä konsernirakennetta siirtämällä kaikkien Ruotsin tytäryhtiömme omistukset Solwers Sweden AB:n alle syyskuun lopussa. 

Vuoden aikana Solwers-yhtiöillä oli yli 3 800 (2 100) projektia, joista suurin osa on pienehköjä alle 10 000 euron toimeksiantoja. Merkittävimpiin töihin lukeutuivat muun muassa Arkkitehdit Davidsson Tarkelan suunnittelemat Lahden kaupungintalon ja Helsingin Kansallismuseon peruskorjaukset. Sama yhtiö osallistui myös Helsingin Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailuun ja yhdessä kumppaneidensa voittivat ratkaisulla nimeltä ”Klyyga”, jota kuvattiin omaleimaiseksi ja luonteikkaaksi.  

Insinööritoimisto Pontek voitti Oulun kaupungin järjestämän kilpailun Hartaansillan suunnittelusta, on mukana myös uuden pääpoliisiaseman rakentamisen suunnittelussa Vantaalla ja Finnmap Infra vastasi Turun Kehätien kehityshankkeen rakennussuunnitelmasta. Hyvänä esimerkkinä tytäryhtiöiden välisen yhteistyön aktiivisuudesta on Kuopiossa sijaitsevan, entiseen luolastoon Savilahteen louhittava jättimäinen urheilukeskushanke, jossa Solwers-yhtiöistä mukana ovat Arkkitehdit Davidsson Tarkela, Rockplan sekä Pontek arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa.  

Ruotsin markkinoilla kysyntä oli tasaisen vahvaa koko vuoden. Pohjois-Ruotsissa Licab tekee töitä muun muassa suuressa akkuteollisuushankkeessa, ja Norrbottenin kehittyvällä alueella heidän asiakkaitaan ovat muun muassa Trafikverket ja lähikunnat. Eteläisessä Ruotsissa Arkkitehtitoimisto Dreem kehittää muiden suunnittelutöidensä ohella 60-luvun pienten betonisten kaupunkien vanhoja autioituneita ostoskeskuksia toimistoiksi, kouluiksi ja aktiivisiksi kaupunkikeskuksiksi.  

Vastuullisuuden saralla sitouduimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG) ja liityimme keväällä Global Compact -verkostoon. Tämä sitoumus yhdessä Solwers-yhtiöiden yhteisten eettisten ohjeiden, mission, vision ja arvojen kanssa luo raamit toiminnallemme. Pasilan kiertotalousprojekti odottaa Helsingin kaupungin päätöstä kiinteistön luovuttamisesta.   

Olemme lisäksi keränneet yhteen toimintatapoja ja -malleja, jaamme parhaita käytäntöjä, ja näin vahvistamme visiotamme olla asiakkaillemme ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa.  

Jatkamme vuonna 2022 tytäryhtiöidemme kehittämistä, pyrimme kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemassa olevan ja uuden osaamisen vahvistamiseen. Yritysostoja on tarkoitus jatkaa Ruotsissa ja Suomessa, mahdollisesti myös uusilla markkinoilla. Myös pienempiä yritysostoja voidaan tehdä paikallisen osaamisen ja kapasiteetin vahvistamiseksi.   

Äkillisesti muuttunut geopoliittinen tilanne saattaa näkemyksemme mukaan vaikuttaa toimialojemme investointihalukkuuteen tavalla tai toisella ja siihen on varauduttava.  

 
Hallituksen voitonjakoesitys 

Solwers Oyj:n jakokelpoiset varat ovat tilikauden 2021 päättyessä 32 490 306,98 euroa, josta tilikauden tappio on 883 403,88 euroa. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään kertyneiden voittovarojen tilille ja että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkona 0,04 euroa osakkeelta, eli yhteensä 350 343,36 euroa. 

Taloudellinen tiedottaminen 

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan 29.3.2022. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 21.4.2022.  

Yhtiö julkaisee 15.9.2022 puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2022. Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä puolivuosikatsaus julkaistaan yhtiötiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Raportit ja esitykset — Solwers OYJ.   

Tiedotustilaisuus 

Yhtiö järjestää sijoittajille, medialle ja analyytikoille tarkoitetun englanninkielisen tiedotustilaisuuden 15.3.2022 klo 11.00 alkaen. Webcast-tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://solwers.videosync.fi/results-2021. Sekä tilaisuuden tallenne että esitysmateriaali ovat jälkikäteen saatavilla osoitteesta www.solwers.fi/.

Espoossa 15.3.2022 

Solwers Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja 

Solwers Oyj, Taina Erkkilä, viestintäjohtaja, p. +358 400 153 099 

Hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358405886769  

Jakelu:  

Nasdaq Helsinki  

Keskeiset tiedotusvälineet  

www.solwers.fi

Scroll to Top