Licab hjälpte Kaunis Iron till viktig kvalitets- och miljöcertifiering

Licab har sedan 2021 haft i uppdrag att hjälpa Kaunis Iron AB med att bygga upp ett ledningssystem för kvalitet och miljö med målsättning att bolaget ska certifiera sig enligt de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Kaunis Iron ISO

– Certifieringarna är en kvalitetsstämpel på att vi jobbar på ett ansvarsfullt sätt. De är också ett sätt att visa för våra kunder att vi har det här systematiska arbetet, något som de uppskattar och ibland också ställer krav på, säger Åsa Allan, vice VD på Kaunis Iron.

Kaunis Iron är ett ungt bolag som sedan 2018 bedriver en järnmalmsgruva i Pajala. Bolaget är relativt litet för att vara i gruvbranschen, men med ett stort engagemang för hållbarhet och en lokal förankring. När Licab fick uppdraget för två år sedan blev Victoria Alkeby utsedd att leda projektet.

– Det har varit ett stort och omfattande uppdrag att leda. En grundförutsättning för att kunna bygga upp ett ledningssystem som verkligen gör nytta är att hela verksamheten aktivt deltar i arbetet eftersom det är medarbetarna som bäst kan sin verksamhet. Det är viktigt att ledningssystemet anpassas utifrån verksamheten och inte tvärtom, säger Victoria Alkeby som är särskilt nöjd över att kunden visat så stort engagemang genom hela processen.

– För oss var det viktigt att hitta en samarbetspartner som hade samma värderingar och målbild som oss eftersom arbetet skulle pågå under så pass lång tid och det krävdes att man jobbade nära verksamheten i alla delar. Victorias kunskap och förmåga att lotsa oss rätt genom processen har uppskattats av alla som hon kommit i kontakt med, säger Åsa Allan.

Victoria Alkeby har lång erfarenhet av att arbeta med ledningssystem och menar att det finns en väsentlig skillnad i kravställandet nu jämfört med tidigare. Moderna ledningssystem fokuserar mindre på dokumentation och mer på mätbara resultat. Det finns ett tydligare strategiskt perspektiv, där man behöver vara medveten om, och ha förmågan, att kunna anpassa sin verksamhet utifrån en ständigt föränderlig omvärld.

Varför tycker du det är roligt att arbeta med ledningssystem?
– Jag gillar den helhetssyn som jag får på en verksamhet och hur alla delar hänger ihop, det är ett väldigt intressant pussel att lägga. Exempelvis hur man tar en strategisk plan och gör den till verklighet i vardagen.

Krävs det en speciell personlighet?
– Ja, det tror jag. Man behöver vara systematisk och gilla att se strukturer. Men det krävs också lyhördhet och nyfikenhet. Jag tror inte att vi hade lyckats särskilt bra om jag hade pekat med hela handen och bestämt att: Så här ska vi göra! För att nå framgång handlar det istället om att ställa de rätta frågorna och fånga upp andras tankar och idéer. Vissa saker behöver processas fram och ibland behöver man också göra omtag för att det ska kännas helt rätt. Det är en viktig del av processen, annars blir ledningssystemet lätt en pappersprodukt, säger Victoria Alkeby.

Mer om Kaunis Irons ISO-certifiering:

https://www.mynewsdesk.com/se/kaunis-iron/news/iso-certifiering-av-vaart-kvalitets-och-miljoeledningssystem-463038

Videointervju med Victoria Alkeby och Emma Grönberg, miljöchef på Kaunis Iron: https://www.facebook.com/kaunisiron/videos/709468750961215/

Det här är en ISO-certifiering
Att certifiera sitt ledningssystem är många gånger ett kundkrav, och innebär en konkurrensfördel som stärker företagets varumärke. Syftet med en ISO-certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för aktuell ISO-standard. Effektiviserat arbetssätt, ökad kundnöjdhet och stärkt konkurrenskraft brukar lyftas fram som fördelar, men certifieringen innebär i regel också en tydligare struktur i organisationen, en lägre personalomsättning och en bättre kommunikation både internt och externt. För att bli certifierad behöver man först genomgå en certifieringsrevision och bli godkänd. Därefter tilldelas verksamheten ett certifikat som bevis på att kraven för ISO-standarden är uppfyllda. Varje år sker sedan en uppföljande revision för att kontrollera att kraven upprätthålls.

Rulla till toppen