Solwers Oyj perusti uuden suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän yhtiön avainhenkilöille

Solwers Oyj, Yhtiötiedote, 19.3.2024 klo 17.30

Solwers Oyj:n hallitus perusti uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2024—2026 on yksi ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2024—2026. Ansaintajakso sisältää kolme mittausjaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2024, 2025 ja 2026. Hallitus päättää vuosittain kunkin mittausjakson ansaintakriteerit.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu yli 40 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja sekä tytäryhtiöiden avainhenkilöitä. Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansainta Solwers Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Ensimmäisen mittausjakson ansaintakriteeri perustuu liikevoittomarginaaliin (EBIT-%).

Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 229 600 Solwers Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus.

Järjestelmästä mahdollisesti ansaittavat palkkiot maksetaan tilikauden 2027 aikana. Järjestelmästä maksettavat mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Solwers Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Solwers Oyj

Hallitus

Hyväksytty neuvonantaja: UB Corporate Finance Oy, ubs@unitedbankers.fi 

Jakelu:

  • Nasdaq Helsinki
  • Keskeiset tiedotusvälineet
Scroll to Top