Solwers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 21.4.2023

Solwers Oyj, Yhtiötiedote, 21.4.2023 klo 13.00

Solwers Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.4.2023. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,073 euroa osakkeelta tilikaudelta 2022. Osinko maksetaan 5.5.2023 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan ja että kullekin jäsenelle (mukaan lukien puheenjohtajalle) maksetaan palkkiona 2.000 euroa kultakin kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar, Emma Papakosta ja Leif Sebbas valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Leif Sebbaksen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Revico Grant Thornton Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Satu Peltonen.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiökokouksen paikkaa koskeva kohta 9. päivitetään mahdollistamaan etäkokoukset osakeyhtiölain 5 luvun 16.3 §:n vaatimusten mukaan seuraavasti:

 ”Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)”.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 991.506 osaketta, joka vastaa 10 prosenttia yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta myös suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 991.506 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa 10 prosenttia yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä. Valtuuden kokoa määritettäessä on otettu huomioon erityisesti yhtiön strategia kasvaa yritysostoin.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta lisäksi yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan ja pääomarakenteeseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää, että osakeannissa merkintähinta voidaan kuitata yhtiöltä olevalla saatavalla tai että annettaviin erityisiin oikeuksiin liittyy ehto yhtiöltä olevan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat valtuudet, joiden perusteella hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen asiakohdista 7–17 oli mahdollisuus äänestää ennakkoon. Yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Solwers Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://solwers.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous-2023/ viimeistään 5.5.2023.

Solwers Oyj
Hallitus

Lisätietoja: 

Olli Kuusi, lakiasiainjohtaja, Solwers Oyj
+358 400 355 033

Scroll to Top