Solwers jatkoi kannattavaa kasvuaan

Solwers Oyj
Yhtiötiedote 15.9. klo 10.45

Tämä tiedote on tiivistelmä Solwers Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2021. Puolivuosiraportti on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa  https://solwers.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti 

 • Liikevaihto oli 21.962 (13.894) tuhatta euroa; +58 % kasvua pääosin yritysostoista johtuen 
 • Oikaistu liiketulos (EBITA) oli 2.664 (1.937) tuhatta euroa eli 12,1 (13,9) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2.018 (1.535) tuhatta euroa eli 9,2 (11,0 %) % liikevaihdosta
 • Katsauskauden nettotulosta rasittivat kertaluonteiset pääomalainojen osakkeiksi konvertoinnin yhteydessä velkojille maksetut kertyneet korot 752 tuhatta euroa
 • Yhtiön pääomarakennetta on vahvistettu usealla suunnatulla osakeannilla ja listautumisannilla
 • Yhtiön on sopinut toukokuussa päärahoittajapankin kanssa pitkäaikaisesta vieraan pääoman rahoitusjärjestelystä
 • Yhtiö on vuonna 2021 hankkinut vähemmistöosuuksia omistamistaan tytäryhtiöistä siten, että määräysvallattomien omistajien osuus jokaisessa yhtiössä on kolmea lukuun ottamatta alle 10 prosenttia.
 • Henkilöstön määrä katsauskauden päättyessä oli 414 (286) henkilöä 
 • Solwers listautui kesäkuussa First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 18.6.2021 
   

Keskeiset tunnusluvut

Solwers-konserni
Tuhat euroa H1/2021 H1/2020 2020
Liikevaihto 21 962 13 894 32 649
EBITDA   3 013   2 120   4 970
EBITDA-%   13,7%   15,3%   15,2%
EBITA   2 664   1 937   4 427
EBITA -%   12,1%   13,9%   13,6%
EBIT   2 018   1 535   3 539
EBIT -%     9,2%   11,0%   10,8%
Nettotulos 1 027   1 069    2 675
Nettotulos -%     4,7%     7,7%      8,2%
Osakekohtainen tulos (EPS) 1)     0,15      0,31      0,40
Liikevaihto per henkilö        54        50     110   
Orgaaninen liikevaihdon kasvu    1,9 %      1,0%    3,7%
Epäorgaaninen liikevaihdon kasvu      56,2% 10,7% 22,9%
Laskutusaste 81,7% 83,0% 85,7%
Oikaistu oma pääoma      28 884 14 172  17 869
Korollinen nettovelka              21 10 169  12 741
Omavaraisuusaste, %        51,4%   49,2%     31,8%
Oikaistu omavaraisuusaste, %2)        51,4%   55,9%     44,7%
Taseen loppusumma     56 196 28 803  40 017
Henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin          407      280       297
Henkilöstön kokonaismäärä kauden lopussa          414      286      371

1) Vertailukauden ja vuoden 2020 luvuissa huomioitu katsauskaudella tehdyn osakesplitin vaikutus
2) Pääomalainat rinnastettu omaan pääomaan

 

Tulevaisuuden näkymät

Muun muassa koronapandemia ja sen mahdolliset seuraukset ovat tehneet markkinakehityksen ennustamisen entistä epävarmemmaksi. Koronapandemian jatkuminen voi vaikuttaa Solwersin liiketoimintaan haitallisesti.

Investointien määrä vaihtelee vuodesta toiseen ja eri tavoin eri sektoreilla. Investointien määrä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla vaikuttaa koko suunnittelualan työllisyyteen ja kannattavuuteen ja siten myös Solwersiin.

Solwers-yhtiöiden tilauskanta on tällä hetkellä keskimäärin hyvällä tasolla. Muutama suurempi projekti on kuitenkin päättymässä, ja näiden projektien korvaaminen uusilla saattaa kestää ja vaikuttaa tilapäisesti yhtiön tulokseen.

Mikäli koronapandemia saadaan taltutettua, yhtiön johdon näkemyksen mukaan Solwersin näkymät loppuvuodelle 2021 ovat hyvät, sillä infrastruktuurin suunnittelupalvelujen kysyntä Suomessa ja Ruotsissa on tällä hetkellä vahvaa ja kaivosteollisuuden suurinvestoinnit Pohjois-Ruotsissa lisäävät paikallista kysyntää teollisuus- ja infrasuunnittelussa. Myös kaupungistuminen, korjausvelan määrä, vastuullisuus ja digitalisaatio tukevat Solwers-yhtiöiden palveluiden kysyntää.

Yksityisellä sektorilla kysynnän arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden jälkimmäiselläkin vuosipuoliskolla vuoden 2020 tasolla.  Konsernin laajentamista aiotaan jatkaa yritysostoin myös loppuvuonna 2021.

Yhtiö pitää ennallaan listautumisannin yhteydessä yhtiöesitteessä 3.6.2021 julkaisemansa keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, jotka ovat: 

· Kasvu: Yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu (12 kuukauden) 

· Kannattavuus: Yli 12 prosentin EBITA-% 

· Omavaraisuusaste: Yli 40 prosenttia

 

Toimitusjohtaja Stefan Nyströmin katsaus

 Pandemian tuomasta epävarmuudesta huolimatta palveluidemme kysyntä jatkui tasaisena. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla yhtiömme teki hyvää tulosta ja näkymät ovat säilyneet varsin positiivisina. Liikevaihtomme nousi lähes 22 miljoonaan euroon ja kannattavuutemme on hyvällä tasolla. 

Tilauskantamme on pysynyt pääosin vakaana, joskin olemme joutuneet sopeuttamaan kapasiteettiamme muutamassa tytäryhtiössä tilapäisen työpulan tai viivästyneiden projektinaloitusten takia. Ruotsissa yhtiömme jatkoivat vahvaa tuloksentekoa alkuvuonna ja positiivinen suuntaus näyttää jatkuvan. Kahden vuonna 2019 hankitun poikkeuksellisen kannattavan yhtiön suhteellinen painoarvo tullee kuitenkin jatkossa vähenemään.

Merkittävimpiin projekteihin ensimmäisellä vuosipuoliskolla lukeutuivat muun muassa Lahden kaupungintalon ja Helsingin Kansallismuseon peruskorjaukset ja suunnittelutyöt, joista meillä vastaa Arkkitehdit Davidsson Tarkela, ja Turun Kehätien parannus, jonka rakennussuunnitelmaa laatii Finnmap Infra. Myös Pasilan kiertotaloushankkeen suunnittelutyöt jatkuvat. Ruotsissa arkkitehtitoimisto Dreemillä on mielenkiintoinen, laaja kehityshanke 60-luvun pienten betonisten kaupunkien vanhojen ostoskeskusten jalostamisessa toimistoiksi, kouluiksi ja monimuotoisiksi, aktiivisiksi kaupunkikeskuksiksi. Tällä hetkellä yhteistyötä on Motalan, Trelleborgin, Karlskogan, Örnsköldsvikin ja Bollnäsin kaupunkien kanssa. Pohjois-Ruotsissa Licab on mukana paikallisessa, suuressa akkuteollisuuteen liittyvässä projektissa.

Keväällä tärkeä hanke, joka työllisti meistä monia, oli listautuminen Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle. Onnistunut 1,2 miljoonan uuden osakkeen anti tuotti Solwersille 8,9 miljoonan euron bruttovarat, jotka tukevat meitä strategiamme toteuttamisessa. Olen hyvin iloinen myös siitä, että meillä on nyt henkilöstössämme monta uutta osakkeenomistajaa, mikä motivoi ja sitouttaa heitä yhteisiin tavoitteisiin.

Kasvustrategiamme mukaisesti laajennamme toimintaamme jatkuvasti yritysostoin. Katsauskaudella joukkoomme liittyivät helmikuussa jyväskyläläinen Inmeco Oy Rakennuskonsultit, joka vahvistaa projektijohtamisen osaamistamme Suomessa, sekä toukokuussa oululainen LVI-Insinööritoimisto Meskanen Oy, joka tuo konserniin LVI-suunnittelun asiantuntemusta. Näiden kahden yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 2,4 miljoonaa euroa. 

Kolmen tytäryhtiön johtoon rekrytoimme katsauskauden aikana uudet toimitusjohtajat: Kaarle Korhonen aloitti työt Finnmap Infrassa, Markku Savolainen Geounionissa ja Jarno Haapanen Contriassa. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä kasvoi orgaanisesti noin 5 % vuoden 2020 tilinpäätöshetkeen verrattuna. Konsernin laaja johtoryhmä on jaettu syyskuun alusta Suomen ja Ruotsin johtoryhmiin, mikä auttaa synergiaetujen saavuttamisessa ja sen myötä parantaa orgaanisen kasvun mahdollisuuksia.  

Tulevaisuuden näkymiä tarkastellessa voidaan todeta, että pandemian jatkuminen voi edelleen vaikuttaa jossain määrin haitallisesti Solwersin liiketoimintaan. Etenemme kuitenkin kasvustrategiamme mukaisesti vahvistamalla organisaation osaamista. Tavoittelemme myös 1–3 yritysoston toteutumista vielä tämän vuoden aikana, joista kahden yrityksen osalta olemme jo solmineet aiesopimukset. Toteutuessaan ne toisivat meille uutta osaamista, laajentaisivat palvelutarjontaamme sekä kasvattaisivat konsernin liikevaihtoa. Näiden kahden yrityksen yhteenlaskettu vuoden 2020 liikevaihto oli n. 5,2 miljoonaa euroa.

 

Seuraava tulosjulkistus 

Yhtiö julkaisee 2021 tulostiedotteen 15.3.2022.

 

 

Solwers Oyj

Hallitus


Lisätietoja:

Solwers Oyj, Taina Erkkilä, viestintäjohtaja, p. +358400153099 

Hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358405886769 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.solwers.fi

Scroll to Top